Ανθρώπινο Δυναμικό
 
Στο πλαίσιο της Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού αναλαμβάνεται σειρά δράσεων και ενεργειών που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω με στόχο την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων από τους επαγγελματίες – υποψήφιους επαγγελματίες που θα προωθήσουν την προσωπική ανάπτυξη και θα βοηθήσουν την ενεργή συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας αλλά και των επιχειρήσεων που αναζητούν λύσεις σε επαγγελματικό επίπεδο για την:

1. Αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού
2. Εξεύρεση & επιλογή ανθρώπινου δυναμικού
3. Πρόγραμμα κόστους μείωσης προσωπικού
4. Συστήματα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης
5. Coaching/mentoring ανώτερων και ανώτατων στελεχών