Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Στο πλαίσιο της Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού αναλαμβάνεται σειρά δράσεων και ενεργειών που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω με στόχο την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων από τους επαγγελματίες – υποψήφιους επαγγελματίες που θα προωθήσουν την προσωπική ανάπτυξη και θα βοηθήσουν την ενεργή συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας. 

 

Ανάπτυξη Ομαδικού Πνεύματος (Team Building)

Aπευθύνεται σε:
Eπιχειρήσεις που επιθυμούν να βελτιώσουν τη συνεργασία και την επικοινωνία στο εσωτερικό τους.

Περιγραφή:
Ο εντεινόμενος ανταγωνισμός σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον καθιστά αναγκαία την προετοιμασία των εργαζομένων για τις συνθήκες που επικρατούν στους οργανισμούς τόσο σε επίπεδο οργάνωσης όσο και σε επίπεδο διαχείρισης. Σημαντικό στάδιο αυτής της προετοιμασίας, αποτελεί η εκπαίδευση των εργαζομένων της επιχείρησης στην καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος καθώς και της ομαδικότητας στους κόλπους της εταιρείας.

Οι άνθρωποι της Ιson PsychoMetrica μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό σύμμαχο στην προσπάθεια για την βελτίωση της παραγωγικότητάς και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της.

Στόχοι σεμιναρίου:
Με την πραγματοποίηση του Βιωματικού Σεμιναρίου «Ανάπτυξη του Ομαδικού Πνεύματος» θα καταστεί εφικτή η πραγματοποίηση των παρακάτω στόχων :

- Ανάπτυξη ομαδικότητας και συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων
- Αντιμετώπιση προβλημάτων επικοινωνίας και συγκρούσεων
- Συντονισμός ενεργειών και συνδυασμός ικανοτήτων
- Βελτίωση του εργασιακού κλίματος και των εργασιακών σχέσεων
- Επαγγελματική ικανοποίηση

 

 


 

 

Διαχείριση Συγκρούσεων

Απευθύνεται σε:

Επιχειρήσεις που επιθυμούν να αντιμετωπίσουν τα πιθανά προβλήματα εντάσεων στις σχέσεις μεταξύ των ατόμων ή των ομάδων που εργάζονται στους κόλπους της.

Αντικείμενο

Η σύγκρουση είναι ένας βασικός ψυχολογικός μηχανισμός και αποτελεί μέρος της καθημερινής εργασιακής πρακτικής. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση είναι η ύπαρξη συγκρούσεων στο εσωτερικό της, δηλαδή η μη αναγνώριση συμβατών στόχων.

Τα αποτελέσματα της σύγκρουσης μπορεί να είναι  ιδιαίτερα αρνητικά για την επιχείρηση, αφού έτσι εμποδίζεται η επίτευξη των στόχων της, δεν επιτρέπεται η αποτελεσματική επικοινωνία, συχνά προκαλούνται εντάσεις στις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων και δημιουργείται έντονο εργασιακό stress.

Ο τρόπος με τον οποίο τα στελέχη της επιχείρησης θα χειριστούν τη σύγκρουση και θα τη χρησιμοποιήσουν προς όφελος του οργανισμού αποτελεί μία επιτακτική παρέμβαση σε θέματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού.

Στόχοι Σεμιναρίου

- H διάγνωση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την ύπαρξη συγκρούσεων μεταξύ ατόμων ή ομάδων στο εσωτερικό της εταιρείας
- H αποτελεσματικότερη διαχείριση των εργασιακών σχέσεων σε συνδυασμό με τα προσωπικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων
- Η διάγνωση και διαχείριση του εργασιακού stress
- Η ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας και η αύξηση της ικανοποίησης των ανθρώπων από το εργασιακό τους περιβάλλον.


 

 

Παρακίνηση και Διαχείριση Προσωπικού

Απευθύνεται σε:

Επιχειρήσεις που επιθυμούν να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους μέσω της αξιοποίησης του συνόλου των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολούν.

Αντικείμενο

Σήμερα αποτελεί κοινή αντίληψη ότι το πολυτιμότερο στοιχείο μιας επιχείρησης είναι ο μηχανισμός λειτουργίας της και οι ανθρώπινοι πόροι που διαθέτει. Ο άνθρωπος είναι ο φορέας της γνώσης, της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες και προσωπικότητες, διαφορετικές δεξιότητες και ταλέντα, διαφορετικοί τρόποι σκέψης και αντίδρασης, διαφορετικές συμπεριφορές και διαφορετικοί βαθμοί ωριμότητας - όλα αυτά σε συνδυασμό με την υπάρχουσα φιλοσοφία και αντίληψη οφείλουν να έχουν ως κοινή συνισταμένη προθέσεων και αποτελεσμάτων τα μέγιστα αμοιβαία οφέλη τόσο για τους εργαζομένους όσο και για την επιχείρηση.

Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού μπορεί να αποτελέσει κύριο μοχλό ανάπτυξης και ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Το έργο της Διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού είναι διαρκώς ενεργό και προϋποθέτει τη διαρκή επιμόρφωση και αυτοβελτίωσή του προκειμένου να μπορεί να προσαρμόζεται στις τεχνολογικές εξελίξεις, τις κοινωνικές αλλαγές, τους οργανωτικούς στόχους και τις εργασιακές αξίες και ανάγκες.

Στόχοι Σεμιναρίου

- Σωστή και επιστημονική ενημέρωση σε θέματα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων
- Κατανόηση του ατόμου – εργαζομένου και επίλυση προβλημάτων συμπεριφοράς στον εργασιακό χώρο
- Εκπαίδευση στον ορθολογιστικό σχεδιασμό των διαδικασιών στελέχωσης, εξουσιοδότησης, ανάπτυξης και παρακίνησης
- Εκπαίδευση σε τεχνικές παρακίνησης, ομαδικότητας, επικοινωνίας και συνεργασίας.


 

 

Διαχείριση της Αλλαγής

Απευθύνεται σε:

Επιχειρήσεις που επιθυμούν την ποιοτική βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού τους μέσω της προετοιμασίας του για την αποδοχή και διαχείριση της αλλαγής και την οικονομική τους επικράτηση στην αγορά.

Αντικείμενο

Το έντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον καθιστά αναγκαία την προετοιμασία κάθε σύγχρονου οργανισμού για αλλαγές τόσο σε επίπεδο οργάνωσης, όσο και σε επίπεδο διαχείρισης.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η γνώση των παραμέτρων της αποτελεσματικής ηγεσίας, της επιλογής, των κινήτρων εργασίας, της ανάπτυξης και διαχείρισης του κατάλληλου προσωπικού, όπως επίσης και η  ανοιχτή επικοινωνία, η εμπιστοσύνη, η εποπτεία, η συμβουλευτική, ο σεβασμός προς τους εργαζομένους αποτελεί ουσιαστικό σύμμαχο στο έργο του διευθυντικού προσωπικού της επιχείρησης.

Σημαντικό στάδιο της προετοιμασίας στις οργανωτικές αλλαγές, που θα διασφαλίσει και την αποτελεσματικότητά τους, αποτελεί η εκπαίδευση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού στην ικανότητα αφομοίωσης και διαχείρισης της αλλαγής.

Στόχοι σεμιναρίου:

- Αναγνώριση και κατανόηση των σύγχρονων συνθηκών που καθιστούν αναγκαία την αλλαγή
- Αντιμετώπιση μεταβολών και ανακατατάξεων στο εργασιακό πλαίσιο με τρόπο εποικοδομητικό και δυναμικό.
- Δημιουργία συνολικής εικόνας ελέγχου των εργασιακών αλλαγών
- Μείωση των αντιστάσεων στην αλλαγή
- Αποτελεσματικό σχεδιασμό προς την αλλαγή

 


 

 

 

Διαχείριση Εργασιακού Άγχους
 

Απευθύνεται Σε:

Επιχειρήσεις που επιθυμούν να βελτιώσουν τη συνοχή της εργασιακής ομάδας, τη συνεργασία, την επικοινωνία, την επίτευξη στόχων του οργανισμού και την παραγωγικότητα

Στελέχη που ταλαιπωρούνται από τις επιπτώσεις του καθημερινού εργασιακού stress.

Αντικείμενο

Το εργασιακό άγχος αποτελεί ένα μαζικό επαγγελματικό φαινόμενο στη σύγχρονη πραγματικότητα, με αρνητικές επιπτώσεις τόσο στον εργαζόμενο προσωπικά όσο και στην επιχείρηση. Η άμεση και έγκαιρη αντιμετώπισή του είναι το βασικό μέλημα κάθε σύγχρονου manager και καθίσταται επιτακτική για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία κάθε επιχείρησης που επιθυμεί να παραμένει δυναμική και ανταγωνιστική.

Το εργασιακό άγχος είναι συνδεδεμένο με την εργασιακή απόδοση. Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και η επιχείρηση δεν αντιλαμβάνονται το σύνολο των συμπτωμάτων του παρά μόνο όταν οι συνέπειές του (π.χ. μη παραγωγική εργασία, κατάθλιψη, επαγγελματική εξουθένωση κ.λπ.) είναι μη αναστρέψιμες.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα των σύγχρονων επιχειρήσεων σ’ ολόκληρο τον κόσμο είναι η συνειδητοποίηση της ανάγκης επιστημονικής αντιμετώπισης του εργασιακού άγχους και της εφαρμογής συστημάτων που θα βοηθήσουν την εταιρία να μετριάσει το επιχειρηματικό κόστος του και να αυξήσει την παραγωγικότητά της.

Στόχοι σεμιναρίου:

- Διάγνωση του άγχους ανάμεσα στους εργαζόμενους (όλων των επιπέδων) με ειδικά σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία
- Αναγνώριση των πηγών που το προκαλούν
- Αντιμετώπιση και μείωση των προβλημάτων που προκαλεί
- Βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στους εργαζόμενους
- Γενικότερη αξιολόγηση του εργασιακού κλίματος της εταιρείας.

 

 


 

 

Ηγεσία και Ρόλοι

Απευθύνεται Σε:

Επιχειρήσεις που επιθυμούν τη συνεχή ανέλιξή τους στην αγορά με τη γρήγορη και επιτυχημένη λήψη και εκτέλεση αποφάσεων από ικανά στελέχη, τα οποία διαθέτουν τα απαιτούμενα ηγετικά προσόντα.

Ανώτερα στελέχη τα οποία επιθυμούν να σχηματίσουν, συγκεκριμενοποιήσουν και να βελτιώσουν προσωπικές τεχνικές και μεθόδους άσκησης ηγεσίας, καθώς και να ενδοσκοπήσουν πάνω στις πτυχές του χαρακτήρα τους που σχετίζονται με τις συμπεριφορές τους ως ηγέτες.

Αντικείμενο

Ηγεσία είναι η συστηματική καθοδήγηση ανθρώπων για την κατάκτηση ενός στόχου. Η ηγεσία, εξ ορισμού, αναφέρεται σε δράσεις που απαιτούν τη συνεργασία πολλών ανθρώπων για να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα. Είναι, επομένως, δραστηριότητα κατ’ εξοχήν ανθρωποκεντρική, που απαιτεί συνδυασμό ικανοτήτων, γνώσεων και δεξιοτήτων

Στο σεμινάριο «Ηγεσία» διαλευκαίνονται σε απλή γλώσσα η αποστολή του μάνατζερ ως ηγέτη, οι συμπεριφορές του ηγέτη που σχετίζονται με υψηλές αποδόσεις, καθώς και οι αρνητικές προς την απόδοση συμπεριφορές.

Στόχοι σεμιναρίου:

- Απόκτηση πρακτικών γνώσεων σχετικά με την εφαρμογή επιτυχημένης ηγεσίας
- Κατανόηση και εμβάθυνση πάνω στις προσωπικές και διαπροσωπικές παραμέτρους που συνθέτουν την επιτυχημένη ηγεσία.
- Κατανόηση του ρόλου του ανθρώπινου δυναμικού στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της εταιρίας
- Κατανόηση της σημασίας της επικοινωνίας για επιτυχημένη ηγεσία
- Απόκτηση αυτογνωσίας για τη συμπεριφορά του καθενός ως ηγέτη: εντοπισμός των δυνατών και αδύναμων σημείων.
- Απόκτηση γνώσης της συμπεριφοράς των συνεργατών απέναντι στον ηγέτη.

 


 

 

 

Καθοδήγηση Ανωτέρων Στελεχών (Coaching) 

Απευθύνεται Σε:

Aνώτερα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων με στόχο να γνωρίσουν τις βασικές αρχές και τα οφέλη του coaching.

Αντικείμενο

Το πολυτιμότερο κεφάλαιο κάθε σύγχρονης εταιρείας είναι τα στελέχη της. Το coaching σκοπεύει στη βελτίωση του προσωπικού τρόπου εργασιακής συμπεριφοράς ενώ παράλληλα παρουσιάζει τις αξίες, την κουλτούρα, τα κριτήρια και τις προσδοκίες που πρέπει να έχει κάθε σύγχρονος οργανισμός για να είναι ανταγωνιστικός και παραγωγικός.

Ο καθοδηγητής (coach) μπορεί να βοηθήσει τους εργαζομένους με την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και με την ένταξη σε ένα νέο εργασιακό περιβάλλον.

Στόχοι σεμιναρίου:

- Γνώση των βασικών αρχών και των πλεονεκτημάτων του coaching
- Κατανόηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη ενός κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας στον εργασιακό χώρο.

 


 

 

 

Διαχείριση Χρόνου

Απευθύνεται Σε:

Επιχειρήσεις που επιθυμούν την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητάς τους μέσω της αξιοποίησης του εργασιακού χρόνου του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολούν.

Αντικείμενο

H επιτυχημένη οργάνωση και λειτουργία κάθε σύγχρονης εταιρείας είναι άμεσα και ουσιαστικά συνυφασμένη με τον προγραμματισμό σε όλα τα επίπεδα. Μέσα από το συστηματικότερο προγραμματισμό, οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση θα αξιοποιήσουν καλύτερα τις δυνατότητές τους  και θα μπορέσουν να αποφεύγουν άσκοπη κόπωση, αυξάνοντας το ποσοστό του παραγωγικού εργασιακού χρόνου και μειώνοντας τις καθυστερήσεις και τα λάθη.

Το Time Management αποτελεί στις μέρες μας μια ευρέως καθιερωμένη πρακτική η οποία υιοθετείται από μεγάλους οργανισμούς σε ολόκληρη την υφήλιο για τη βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας των αποτελεσμάτων της εργασιακής διαδικασίας. Η κυριότερη προσφορά του Time Management είναι ότι παρέχει στις εταιρείες που το χρησιμοποιούν τη δυνατότητα να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους μέσω της καλύτερης διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων

Στόχοι σεμιναρίου:

- Διάγνωση και αντιμετώπιση των παραγόντων που καθιστούν την εργασία αναποτελεσματική
- Αποφυγή αναβλητικότητας
- Καθορισμός προτεραιοτήτων

- Δημιουργία συνολικής εικόνας ελέγχου των εργασιακών καταστάσεων
- Εποικοδομητική εκμετάλλευση του εργασιακού χρόνου
- Βελτίωση της επικοινωνίας στον εργασιακό χώρο
- Αποτελεσματική ανάθεση έργου
- Ανάπτυξη δεκτικότητας προς την αλλαγή συνηθειών
- Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συσκέψεων

 


 

 

Οργανωτική Συμπεριφορά

Απευθύνεται σε:

Επιχειρήσεις που επιθυμούν να ευαισθητοποιηθούν στους κανόνες της ανθρώπινης συμπεριφοράς στην εργασία ώστε να βελτιώσουν τις συνθήκες της και να αυξήσουν την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητά της.

Αντικείμενο

Η εργασία μέσα σε έναν οργανισμό απαιτεί από τα άτομα την υιοθέτηση διαφορετικών ρόλων κάτω από διαφορετικές περιστάσεις. Η έννοια της οργανωτικής συμπεριφοράς σχετίζεται με το πώς οι άνθρωποι που εργάζονται σε έναν οργανισμό αντιδρούν, ατομικά ή ως μέλη μιας ομάδας, σύμφωνα με τη δομή, τις διαδικασίες και τους στόχους του οργανισμού.

Η υιοθέτηση από το ανθρώπινο δυναμικό μιας οργανωτικής συμπεριφοράς σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους ενός οργανισμού είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού έτσι διευκολύνεται η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του, διασφαλίζεται η αποτελεσματική επικοινωνία στο εσωτερικό του και προετοιμάζεται η εισαγωγή σύγχρονων ιδεών για την προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα της τεχνολογίας.

Στόχοι σεμιναρίου:

Με την πραγματοποίηση του Σεμιναρίου «Οργανωτική Συμπεριφορά» θα καταστεί εφικτή η πραγματοποίηση των παρακάτω στόχων :

- H υιοθέτηση μιας κοινής οργανωτικής συμπεριφοράς
- Η δημιουργία μιας βάσης πάνω στην οποία θα στηριχτούν η ομαλή επικοινωνία και αμοιβαία κατανόηση
- H ανάπτυξη αρχών και κανόνων μιας ενιαίας οργανωτικής κουλτούρας
- Η κατανόησης της διαφορετικότητας των ατόμων για τη βελτίωση της ομαδικής εργασίας

 


 

 

 

Διαχείριση της απόδοσης (Performance Management)


Aπευθύνεται :

Σε managers, στελέχη του τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και σε ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων.

Αντικείμενο

Οι αυξανόμενες απαιτήσεις σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον επιβάλλουν την συνεχή βελτίωση των καθημερινών πρακτικών σε όλους τους οργανισμούς που επιθυμούν να διατηρούν και να αυξάνουν την ανταγωνιστικότητά τους. Η διαχείριση της απόδοσης είναι ένας τρόπος για καλύτερα αποτελέσματα από τούς οργανισμούς, τις ομάδες και τα άτομα κατανοώντας και επιτυγχάνοντας τους στόχους και τα πρότυπα του οργανισμού.

Στόχοι σεμιναρίου:

Η διαχείριση απόδοσης είναι ένας στρατηγικός τρόπος για να ρυθμιστεί η επιχείρησή σας, προωθώντας την οργανωτική ευθυγράμμιση, την αποτελεσματική επικοινωνία και τη σαφή υπευθυνότητα. Αυτό το σεμινάριο βοηθάει στο να μάθουν οι συμμετέχοντες τις πραγματικές στρατηγικές για τον τρόπο με τον οποίο ένα περιεκτικό σύστημα διαχείρισης απόδοσης μπορεί να οδηγήσει στην ενισχυμένη απόδοση και την τρέχουσα επιτυχία για την οργάνωσή σας.

 


 

 

 

Εκπαίδευση Στελεχών σε σύγχρονες μεθόδους αξιολόγησης

Απευθύνεται σε :

Σε στελέχη του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού Εταιριών που επιθυμούν να βελτιώσουν τη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης των συνεργατών τους.

Αντικείμενο :

Πώς επιτυγχάνεται έγκυρη και αντικειενική αξιολόγηση;

Έχει αποδειχθεί από την εμπειρία, ότι με την εξέταση των θεμελιωδών χαρακτηριστικών των υποψηφίων, επιτυγχάνεται πολύ ακριβέστερη πρόβλεψη της εργασιακής απόδοσης απ’ ότι με την εξέταση δευτερογενών χαρακτηριστικών, όπως γίνεται με απλούστερα τεστ.

Κατόπιν αυτού, για την αξιολόγηση των προσωπικών χαρακτηριστικών και ικανοτήτων-δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, η ISON προτείνει να χρησιμοποιούνται έγκυρα επιστημονικά εργαλεία σταθμισμένα στον ελληνικό πληθυσμό, που έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για την επιλογή προσωπικού σε ανάλογες θέσεις.

Όσον αφορά στην αξιολόγηση της απόδοσης, εξετάζονται οι διάφορες μέθοδοι συγκριτικά και γίνεται αναλυτική αναφορά στην μείωση της μεροληψίας (bias) που μπορεί να παρεισφρύει σε κάθε μία.

 

Στόχοι σεμιναρίου:

  • Ορθή ερμηνεία αποτελεσμάτων των ψυχομετρικών τεστ
  • Ενδυνάμωση του πληροφοριακού υλικού γύρω από την προσωπικότητα, τις αξίες, τα ενδιαφέροντα, τα κίνητρα, τις αξίες και τις ικανότητες των συνεργατών
  • Βελτίωση της διαδικασίας επιλογής και αξιολόγησης του προσωπικού. 
  • Μέθοδοι αξιολόγησης της απόδοσης και αποφυγής της μεροληψίας.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας
Πείτε μας τι σας ενδιαφέρει
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας
Please enter your email!
Γράψτε το μήνυμά σας