Αρχές Δεοντολογίας και Δικαιωμάτων Χρήσης

 Η χρήση των περισσότερων τεστ συνδέεται με πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και οφείλεται η τήρηση της σχετικής νομοθεσίας. Επιπλέον, σύμφωνα με τα διεθνώς κρατούντα, η χρήση των ψυχομετρικών εργαλείων, που η χορήγησή τους επιτρέπεται μόνο σε ψυχολόγους, διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:

- Τα εγχειρίδια, τα εργαλεία, τα πρωτόκολλα, και οι ερωτήσεις ή τα ερεθίσματα εξέτασης (αντικείμενα ή εικόνες) συνιστούν το υλικό των ψυχομετρικών τεστ. Οι ψυχολόγοι καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες προκειμένου να διατηρήσουν την ακεραιότητα και την ασφάλεια των υλικών των τεστ και άλλων τεχνικών αξιολόγησης, σύμφωνα με νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις και κατά τρόπο που να επιτρέπει την τήρηση αυτού του Κώδικα Δεοντολογίας. Οι ψυχολόγοι δεν προωθούν τη χρήση ψυχομετρικών τεχνικών αξιολόγησης από άτομα που δεν έχουν επαρκή τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, εκτός των περιπτώσεων που τέτοιου είδους χρήση διεξάγεται για εκπαιδευτικούς σκοπούς με κατάλληλη εποπτεία.

- Οι ψυχολόγοι χορηγούν και ερμηνεύουν ή χρησιμοποιούν τεχνικές αξιολόγησης και τεστ κατά τρόπο που ενδείκνυνται για τη χρήση και την κατάλληλη εφαρμογή των τεχνικών αυτών. Οι ψυχολόγοι χρησιμοποιούν εργαλεία αξιολόγησης των οποίων η εγκυρότητα και η αξιοπιστία έχει καθοριστεί για χρήση από τα μέλη του πληθυσμού που εξετάζεται. Σε περιπτώσεις που η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δεν ισχύουν για τον υπό εξέταση πληθυσμό, οι ψυχολόγοι είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς που προκύπτουν στα αποτελέσματα και την ερμηνεία των τεστ.

- Οι ψυχολόγοι χρησιμοποιούν εργαλεία αξιολόγησης που ανταποκρίνονται στο γλωσσικό και γνωστικό υπόβαθρο των εξεταζόμενων.


- Οι ψυχολόγοι παίρνουν συγκατάθεση για τις αξιολογήσεις, εκτιμήσεις ή διαγνωστικές υπηρεσίες, εκτός εάν (1) η εξέταση είναι υποχρεωτική βάσει νόμου (2) η συγκατάθεση υπονοείται, καθώς η αξιολόγηση διεξάγεται στα πλαίσια δραστηριοτήτων εκπαιδευτικών φορέων ή οργανισμών (π.χ. όταν οι συμμετέχοντες εθελοντικά συμφωνούν με την αξιολόγηση κατά την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας) ή (3) η αξιολόγηση στοχεύει στη διερεύνηση της ικανότητας λήψης αποφάσεων για κλινικούς είτε δικανικούς σκοπούς. Η ενημέρωση για συγκατάθεση περιλαμβάνει πληροφορίες για τη φύση και το σκοπό της αξιολόγησης, την τυχόν εμπλοκή τρίτων, των ορίων της εμπιστευτικότητας και διατίθεται επαρκής χρόνος για τον εξεταζόμενο να υποβάλει ερωτήσεις και να λάβει απαντήσεις. Οι ψυχολόγοι ενημερώνουν πρόσωπα με αμφίβολη ικανότητα συγκατάθεσης ή άτομα των οποίων η εξέταση επιβάλλεται από το νόμο ή κυβερνητικές ρυθμίσεις για τη φύση και το σκοπό της αξιολόγησης και κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης χρησιμοποιούν γλώσσα που να είναι κατανοητή στο πρόσωπο το οποίο αξιολογείται.

- Οι ψυχολόγοι που χρησιμοποιούν υπηρεσίες διερμηνέα λαμβάνουν τη συγκατάθεση από τον εξεταζόμενο για να χρησιμοποιήσουν το διερμηνέα, εξασφαλίζουν τη τήρηση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των αποτελεσμάτων και συμπεριλαμβάνουν την πληροφορία αυτή στις εισηγήσεις, εκθέσεις και διαγνώσεις ή εκτιμήσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της δικανικής κατάθεσης, καθώς και μελέτες, για να υπάρχει κατανόηση των ορίων αξιοπιστίας της εξέτασης.

- Οι ψυχολόγοι δεν στηρίζουν την αξιολόγηση ή τις αποφάσεις ως προς τις παρεμβάσεις τους ή τις συστάσεις τους σε στοιχεία ή σε αποτελέσματα τεστ πεπαλαιωμένα σε σχέση με το σκοπό για τον οποίο γίνεται η αξιολόγηση. Οι ψυχολόγοι επίσης δεν βασίζουν αποφάσεις ή συστάσεις σε τεστ και μετρήσεις που είναι ξεπερασμένες είτε μη χρήσιμες για τον τρέχοντα σκοπό.

- Οι ψυχολόγοι που προσφέρουν υπηρεσίες αξιολόγησης ή βαθμολόγησης σε άλλους επαγγελματίες, περιγράφουν επακριβώς το σκοπό, τις νόρμες, την εγκυρότητα, την αξιοπιστία, τις εφαρμογές των διαδικασιών και οποιαδήποτε πρόσθετα στοιχεία διέπουν τη χρήση τους. Οι ψυχολόγοι επιλέγουν υπηρεσίες βαθμολόγησης και ερμηνείας (συμπεριλαμβανομένων και των αυτοματοποιημένων υπηρεσιών) βάσει της αποδεδειγμένης εγκυρότητας του προγράμματος και των διαδικασιών καθώς επίσης και σε ανάλογες αξιόπιστες εκτιμήσεις.

- Ανεξάρτητα από το εάν η βαθμολόγηση και η ερμηνεία διενεργούνται από ψυχολόγους, άλλους υπαλλήλους ή βοηθούς, ή από αυτοματοποιημένες ή άλλες εξωτερικές υπηρεσίες, οι ψυχολόγοι λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων στον άμεσα ενδιαφερόμενο ή σε οριζόμενο από τον ίδιο πρόσωπο, εκτός αν η φύση της σχέσης αποκλείει την παροχή ανατροφοδότησης των αποτελεσμάτων (όπως σε περιπτώσεις συμβουλευτικής σε οργανισμούς, επιλογή προσωπικού, ή προσωπικού ασφαλείας και δικανικές αξιολογήσεις). Το γεγονός αυτό έχει εξηγηθεί ξεκάθαρα εκ των προτέρων στο πρόσωπο που αξιολογείται.

- Τα μέρη του υλικού των τεστ που περιλαμβάνουν τον τρόπο που δρα ο εξεταζόμενος αποτελούν δεδομένα του τεστ (ακατέργαστες και κατεργασμένες τιμές, απαντήσεις του εξεταζόμενου  στις ερωτήσεις ή στα ερεθίσματα του τεστ καθώς και σημειώσεις ή μαγνητοσκοπήσεις που αφορούν τα σχόλια και τη συμπεριφορά του εξεταζόμενου κατά τη διάρκεια της εξέτασης). Με τη συγκατάθεση του εξεταζόμενου, οι ψυχολόγοι μπορούν να παρέχουν τα δεδομένα των τεστ σε τρίτα πρόσωπα. Οι ψυχολόγοι μπορούν να απέχουν από την κοινοποίηση των στοιχείων των τεστ για να προστατεύσουν έναν εξεταζόμενο ή εμπλεκόμενους τρίτους από σημαντική βλάβη ή από κακή χρήση ή διαστρέβλωση των δεδομένων των τεστ, στα πλαίσια όσων προβλέπονται από το νόμο. Ελλείψει συγκατάθεσης του εξεταζόμενου για κοινοποίηση, οι ψυχολόγοι παρέχουν τα δεδομένα των τεστ μόνο εάν τους ζητηθούν από το νόμο ή από δικαστική απόφαση.

- Κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοματοποιημένων ερμηνειών, οι ψυχολόγοι λαμβάνουν υπόψη το σκοπό της αξιολόγησης καθώς επίσης και των διάφορων παραγόντων των τεστ, ικανότητες συμπλήρωσης τεστ, και άλλα χαρακτηριστικά του ατόμου που αξιολογείται, όπως περιστασιακές, προσωπικές, γλωσσικές και πολιτιστικές διαφορές, που μπορεί να επηρεάσουν τις κρίσεις και την ακρίβεια στις ερμηνείες του ψυχολόγου. Οι ψυχολόγοι διατηρούν την ευθύνη για την κατάλληλη εφαρμογή, ερμηνεία και  χρήση των εργαλείων αξιολόγησης, τόσο σε περιπτώσεις που βαθμολογούν και ερμηνεύουν τεστ οι ίδιοι, όσο και σε περιπτώσεις που χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένες ή άλλες υπηρεσίες.