Στόχος

Το πρόγραμμα ECVET.OER.NEET αποσκοπεί στη βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού που δραστηριοποιούνται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς που εργάζονται με Νέους. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών και εργαλείων για να διευκολύνει την εργασία των Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού που εργάζονται με NEETs.

 

Ποιοι είναι οι ΝΕΕΤ

ΝΕΕΤ είναι τα άτομα που «δεν εργάζονται, δεν βρίσκονται στην εκπαίδευση, ούτε παρακολουθούν κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης». Ως ΝΕΕΤ μπορεί να οριστεί ένα άτομο που είτε είναι άνεργο ή οικονομικά ανενεργό ή βρίσκεται σε αναζήτηση εργασίας ή είναι ανενεργό επαγγελματικά όχι επειδή είναι μαθητής/σπουδαστής ή έχει αναλάβει τη φροντίδα του σπιτιού.

Πηγή: http://researchbriefings.parliament.uk/ ResearchBriefing/Summary/SN06705

 

Πώς τους υποστηρίζουμε

Οι εταίροι του προγράμματος μοιράζονται την επαγγελματική τους εμπειρία και προσδιορίζουν την καλύτερη προσέγγιση προκειμένου να αναπτύξουν εργαλεία και μεθόδους για την βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού που παρέχουν επαγγελματική υποστήριξη στους ΝΕΕΤ. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, έχουν δρομολογηθεί οι ακόλουθες ενέργειες:

- Έρευνα και ανάλυση για την καταγραφή του Προφίλ του Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού, των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για τους ΝΕΕΤ και των αναγκών εκπαίδευσης των Συμβούλων.

- Προσδιορισμός και δημιουργία συστήματος πιστοποίησης των προσόντων των Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού που ασχολούνται με τους ΝΕΕΤ.

- Σχεδιασμός και δοκιμαστική υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε επαγγελματίες που υποστηρίζουν τους ΝΕΕΤ στην ανάπτυξη των επαγγελματικών και προσωπικών τους δεξιοτήτων.

Εταίροι του προγράμματος

- Περιφέρεια της Vicenza - Ιταλία
- Studio Risorse- Ιταλία
- Ente di Formazione I.RI.GEM - Ιταλία
- União das Freguesias de Gondomar – Πορτογαλία
- Fundación CV Pacto Empleo Valencia - Ισπανία
- University of Humanities and Economics - Πολωνία
- ISON Psychometrica-Ελλάδα

Περισσότερα: http://project-neet.eu/, Facebook Page

 


Συναντήσεις

1η Συνάντηση

Η πρώτη συνάντηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στην επαρχία της Vicenza. Οι εταίροι συζήτησαν για το πρόγραμμα, ενώ υπήρξε καταιγισμός ιδεών για την υλοποίησή του, τους στόχους και τα βασικά του σημεία.

Οκτώβριος 2015

2η Συνάντηση

Η 2η συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο 2016 στην Βαλένθια της Ισπανίας. Στόχος ήταν ο προγραμματισμός των επόμενων δράσεων του προγράμματος, καθώς και η συζήτηση σχετικά με τα ανοιχτά εκπαιδευτικά προγράμματα για τους NEET στις χώρες των εταίρων.

Μάρτιος 2016