Υπηρεσίες Coaching σε μεγάλο στέλεχος πολυεθνικής εταιρίας τροφίμων

Μία από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρίες στο χώρο των τροφίμων ύστερα από αξιολόγηση 360° που έγινε στα στελέχη της αποφάσισε να παρέχει υπηρεσίες coaching σε μεγάλο στέλεχος- υπεύθυνο διασφάλισης ποιότητας της εταιρίας σε 60 χώρες. Από την αξιολόγηση αναδύθηκαν κάποια θέματα στον τρόπο επικοινωνίας του στελέχους με τους υφισταμένους του που δυσχέραιναν την συνεργασία του με τους συναδέλφους του, με αποτέλεσμα να μην φτάνει η ομάδα στο μέγιστο της αποτελεσματικότητάς της.   

Η εταιρία ανέθεσε το έργο στη ISON Psychometrica, η οποία ανέλαβε εξ’ ολοκλήρου τη διαδικασία με βασικό στόχο της παρέμβασης τη βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους στελέχους και τη μεγιστοποίηση της απόδοσής του. Η διαδικασία εστιάστηκε στον καθορισμό στόχων, τον εντοπισμό και την κατανόηση από το στέλεχος των στοιχείων επικοινωνίας που παρεμπόδιζαν την έκβαση των συνεργασιών του, καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ώστε να επιτελεί τα καθήκοντά του με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση των χαρακτηριστικών της ενεργητικής ακρόασης, επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης. 

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας ήταν ικανοποιητικό και εμφανές στο τρόπο αλληλεπίδρασης του εν λόγω με τους συνεργάτες του, καθώς επίσης και στο χειρισμό επικοινωνιακών διαδικασιών. Το στέλεχος έχοντας εντοπίσει και εξοστρακίσει επικοινωνιακά εμπόδια και έχοντας αναπτύξει νέους τρόπους προσέγγισης και συνεργασίας, μπόρεσε να ανταπεξέλθει περισσότερο αποτελεσματικά στα καθήκοντά του. Οι σχέσεις του με τους συνεργάτες του βελτιώθηκαν εξαιρετικά, όπως επίσης και η αποδοτικότητά του σε σχέση με τη βαρύτητα της αποστολής του . Τα αποτελέσματα επόμενων αξιολογήσεων επιβεβαίωσαν την επιτυχία του έργου και τη βιωσιμότητα των νέων πρακτικών συμπεριφοράς και επικοινωνίας.