Ανατοποθέτηση στην εργασία στελεχών πολυεθνικής εταιρίας πληροφορικής

Γνωστή πολυεθνική εταιρία συστημάτων πληροφορικής, αντιμετώπισε το ζήτημα της ανατοποθέτησης στην αγορά εργασίας (outplacement) ορισμένων στελεχών της, λόγω αλλαγής του μοντέλου εργασίας της και κατάργησης λειτουργιών που ανέθεσε σε τρίτους. 

Η ISON με τη μεγάλη εμπειρία και την τεχνογνωσία της σε έργα διαχείρισης της αλλαγής, ανταποκρίθηκε στο αίτημα της πολυεθνικής εφαρμόζοντας μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη παρέμβαση, που σχεδιάστηκε ειδικά για το κάθε άτομο, βάσει των αναγκών και της διαθεσιμότητάς του. 

Μέσω συστηματικής υποστήριξης και ενημέρωσης για ανοίγματα στην αγορά αλλά και νέες προοπτικές εξέλιξης δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να επαναπροσδιορίσουν τη θέση τους στον εργασιακό χώρο και να σχεδιάσουν ένα νέο πλάνο καριέρας που να ανταποκρίνεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις  αξίες και τις δεξιότητες τους.  

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με ιδιαιτέρως ικανοποιητικά αποτελέσματα για κάθε επωφελούμενο στο προβλεπόμενο διάστημα συμβουλευτικής υποστήριξής τους από την ISON.

 

Ανατοποθέτηση όλων των εργαζομένων

Μια από τις πιο γνωστές πολυεθνικές εταιρίες αποφάσισε τη διακοπή μιας δραστηριότητάς της στην Ελλάδα. Η ISON ανέλαβε να υποστηρίξει το σύνολο των εργαζομένων, που μάλιστα βρίσκονταν σε επαρχιακή πόλη με αυξημένα ποσοστά ανεργίας.

Για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του προγράμματος, υιοθετήθηκε σύνθετη προσέγγιση, με ατομικές και ομαδικές δράσεις. Στο ατομικό μέρος του προγράμματος εντοπίστηκαν και αντιμετωπίστηκαν οι ιδιαιτερότητες κάθε συμμετέχοντος, ενώ στις ομαδικές διαδικασίες οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μοιράζονται εμπειρίες και ανησυχίες, καθώς και να εκπαιδεύονται σε τρόπους βέλτιστης αυτοπαρουσίασης και ενεργητικής προώθησης της υποψηφιότητάς τους σε νέες θέσεις εργασίας.

Το πρόγραμμα είχε ως αποτέλεσμα σε διάστημα 6 μηνών να έχουν βρει τη νέα τους απασχόληση όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρίας.