Τοποθέτηση ηγετικών στελεχών μεγάλης ελληνικής εταιρίας σε νεοσύστατο τμήμα εκτός Ελλάδος

Μεγάλη ελληνική εταιρία με δραστηριότητα και στο εξωτερικό αποφάσισε με αφορμή τη λειτουργία νεοσύστατου τμήματός της εκτός του ελλαδικού χώρου την τοποθέτηση ηγετικών στελεχών στις αντίστοιχες θέσεις. Τα στελέχη αυτά θα έπρεπε να διαθέτουν υψηλές ικανότητες διοίκησης, διαχείρισης αλλαγών και προσαρμογής σε νέες συνθήκες και δεδομένα. Το έργο της τοποθέτησης ατόμων που θα αποδεικνύονταν ικανά στην επιτυχή επιτέλεση των καθηκόντων τους και στην αντιμετώπιση των ενδεχόμενων αντιξοοτήτων ήταν ιδιαίτερα σοβαρό και απαιτούσε τον ανάλογο χειρισμό. 

Η εταιρία απευθύνθηκε στην ISON Psychometrica καθώς κρίθηκε σημαντική η αποτύπωση των χαρακτηριστικών του ανερχόμενου δυναμικού της, ώστε να προταθούν τα στελέχη που βάσει των χαρακτηριστικών τους θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις μίας θέσης ηγετικού επιπέδου. 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε αφορούσε δέκα νέα στελέχη της εταιρίας καθώς επίσης και τους υπεύθυνους των τμημάτων τους και πραγματοποιήθηκε με διαδικασία Κέντρου Ανάπτυξης, που περιλάμβανε συμπλήρωση ερωτηματολογίων και ατομικές συνεντεύξεις με κάθε συμμετέχοντα. 

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας παρουσιάστηκαν στη Διοίκηση της εταιρίας και στον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού. Το υλικό που συλλέχθηκε κατέστησε δυνατή την αποτύπωση όλων των σχετικών χαρακτηριστικών και παραμέτρων των συμμετεχόντων στη διαδικασία σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά της εν λόγω θέσης, γεγονός που οδήγησε στην άμεση χρησιμοποίησή του για την τοποθέτηση των κατάλληλων στελεχών στο νεοσύστατο τμήμα της εταιρίας στο εξωτερικό, σηματοδοτώντας την επιτυχή έκβαση του έργου.