Επαγγελματικός Προσανατολισμός στα παιδιά των υπαλλήλων πολυεθνικής εταιρίας στο χώρο των επικοινωνιών

H εταιρία στα πλαίσια των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ανέθεσε στην ISON ύστερα από διαγωνισμό τη διενέργεια προγράμματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τα παιδιά των υπαλλήλων της. 

Η ISON προσέφερε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, που περιλάμβανε ανάλυση των προσωπικών χαρακτηριστικών των παιδιών και που παρείχε έγκυρα αποτελέσματα και εκτενείς πληροφορίες για την ένταξη στην αγορά εργασίας.   Η προσφορά της, εκτός του προγράμματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού περιλάμβανε προαιρετικά τη δυνατότητα παρακολούθησης εργαστηρίου διαχείρισης του άγχους των εξετάσεων. 

Η  έκβαση του προγράμματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού κρίθηκε επιτυχής, βάσει της ανατροφοδότησης τόσο από τους γονείς προς το τμήμα εκπαίδευσης της εταιρίας, άσο και από τις ίδιες τις αντιδράσεις των παιδιών κατά την διάρκεια της διαδικασίας και της προσωπικής παράδοσης των αποτελεσμάτων. Τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς εργασίας, να εντοπίσουν ανταγωνιστικές ικανότητές τους και να προσανατολιστούν αναφορικά με τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους ευκαιρίες και επιλογές. 

Το μέλλον των παιδιών απασχολεί σήμερα όλες τις οικογένειες, οπότε η συγκεκριμένη ενέργεια λειτούργησε θετικά τόσο για την ενίσχυση της σύνδεσης των υπαλλήλων με την εταιρία τους, όσο και για την ελάφρυνσή τους από ένα θέμα που προβληματίζει.Επαγγελματικός Προσανατολισμός στο Δήμο Βόλου 

Η συνεργασία με το Δημοτικό Εκπαιδευτικό Οργανισμό Βόλου ξεκίνησε πριν το 2000.  Ο Δήμος Βόλου ανέθεσε στην ISON τη δημιουργία Κέντρου Υποστήριξης της Απασχόλησης (ΚΥΑ). Η εταιρία ανέλαβε την πλήρη μεθοδολογική στήριξη του Κέντρου. 

Αποστολή της ISON ήταν να εξοπλίσει το Κ.Υ.Α. με τις απαραίτητες δομές, τεχνογνωσία, υλικό και εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, έτσι ώστε ο Δήμος Βόλου να αποκτήσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την εφαρμογή της κοινωνικής του πολιτικής στο χώρο της απασχόλησης. 

Ο σχεδιασμός που βασίστηκε στις τοπικές ιδιαιτερότητες της κοινωνίας και της οικονομίας του Βόλου, τις σύγχρονες πρακτικές που εφαρμόζονται στον τομέα της απασχόλησης και του Ε.Π. και στα δεδομένα χρηματοδότησης ανάλογων δράσεων περιελάμβανε ποικίλες δράσεις. 

Αρχικά, η ISON δραστηριοποιήθηκε για την εξεύρεση, εκπαίδευση και αξιοποίηση τοπικών στελεχών στους τομείς της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού εφήβων και μαθητών, του Επαγγελματικού Προσανατολισμού νέων ανέργων, της ενεργού προώθησης στην απασχόληση και της ανάπτυξης και στήριξης της επιχειρηματικότητας. Για το σκοπό αυτό, οργανώθηκαν ειδικευμένες εκπαιδεύσεις που προκάλεσαν ενθουσιώδη σχόλια για την ποιότητά τους.

Στη συνέχεια οργανώθηκαν πρότυπες εκδηλώσεις ενημέρωσης και ημέρες καριέρας, ενώ δημιουργήθηκε οργανωμένη βιβλιοθήκη με στοιχεία για σπουδές και κατάρτιση.

Η ISON παρέσχε δικαιώματα χρήσης εξειδικευμένων τεστ για κάθε κατηγορία του κοινού-στόχου και είχε το Συντονισμό και την επιστημονική Εποπτεία των τοπικών Συμβούλων, ώσπου να εξοικειωθούν πλήρως με το ρόλο και τα καθήκοντά τους.

Ο μηχανισμός μεταφοράς τεχνογνωσίας και μεθοδολογιών λειτούργησε επιτυχώς, σε βαθμό που το Κέντρο συνεχίζει να λειτουργεί υπό την αρωγή της εταιρείας και μετά τη λήξη χρηματοδότησης, με χρέωση των ατόμων που καταφεύγουν εκεί για λήψη των σχετικών υπηρεσιών.


Επαγγελματικός Προσανατολισμός στα παιδιά των υπαλλήλων ελληνικής πολυεθνικής

Μια από τις γνωστότερες ελληνικές εταιρίες με διεθνή δραστηριότητα και συνεχές ενδιαφέρον αναβάθμισης της ποιότητας  του εργασιακού του περιβάλλοντος, αποφάσισε να διευρύνει τις παροχές προς τους υπαλλήλους της. Στα πλαίσια αυτά κατευθύνθηκε στην διοργάνωση προγραμμάτων Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τα παιδιά των υπαλλήλων της. Το έργο ήταν ιδιαίτερα σημαντικό καθώς η έκβασή του βρισκόταν σε στενή συνάρτηση με την απόδοση αξίας στην εταιρία συνολικά.


Από τον  Πρόεδρο της εταιρίας, στον οποίο εκτέθηκε από την ISON το πρόγραμμα για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, ζητήθηκε η παρουσίαση στους γονείς των σύγχρονων αντιλήψεων σε σχέση με τη σύνδεση προσωπικών χαρακτηριστικών και επαγγέλματος, καθώς και των διεθνών τάσεων στο χώρο της απασχόλησης. 

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε κάθε μία από τις πόλεις όπου η εταιρία διατηρεί εγκαταστάσεις και ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν δελτία αξιολόγησης, η αποδελτίωση των οποίων φανέρωσε την αποτελεσματικότητα και την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας. Οι υπάλληλοι της εταιρίας έμειναν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη διοργάνωση και από τα θετικά αποτελέσματα της διαδικασίας στις επιλογές των παιδιών τους. Οι σχέσεις τους με την εταιρία ενδυναμώθηκαν, καθώς ενισχύθηκε το αίσθημα του «ανήκειν» σε μία ομάδα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και προσφοράς.