Ερωτηματολόγιο Ηγεσίας LOQ®


Το ερωτηματολόγιο ηγεσίας μετράει δύο σημαντικές διαστάσεις μέσα από 40 ερωτήσεις:

- ενδιαφέρον για υφισταμένους
- δομή ρόλων

" Έχει αποδειχθεί μετά από πολλές έρευνες
ότι οι διαστάσεις αυτές είναι καθοριστικές
στις σχέσεις υφισταμένων-προϊσταμένων."

Η σημερινή μορφή του ερωτηματολογίου είναι αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας 30 χρόνων σε θέματα που αφορούν την ηγεσία και χρησιμοποιείται σε διάφορες εργασιακές καταστάσεις. Οι εργαζόμενοι απαντούν στο πόσο συχνά συμπεριφέρονται με τον τρόπο που περιγράφει η ερώτηση του ερωτηματολογίου. Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός. Τα περισσότερα άτομα το συμπληρώνουν μέσα σε δεκαπέντε λεπτά.

Οι διαστάσεις που μετράει το ερωτηματολόγιο περιγράφονται ως εξής:

- Ενδιαφέρον για υφισταμένους: αντικατοπτρίζει το πόσο είναι πιθανό οι σχέσεις του ατόμου με τους υφισταμένους του να  διέπονται από αμοιβαία εμπιστοσύνη, εκτίμηση για τις ιδέες τους, σεβασμό των αισθημάτων τους και συμπάθεια μεταξύ τους. Υψηλή βαθμολογία δείχνει το κλίμα καλής συνεννόησης και επικοινωνίας μεταξύ υφισταμένων-προϊσταμένων. Χαμηλή βαθμολογία δείχνει ότι τα άτομα είναι πιθανό να έχουν απρόσωπες σχέσεις με τα μέλη της εργασιακής τους ομάδας.

- Δομή ρόλων: αντικατοπτρίζει πόσο το άτομο είναι πιθανό να ορίσει την δομή του ρόλου του και των υφισταμένων του σε σχέση με την επίτευξη στόχων. Υψηλή βαθμολογία χαρακτηρίζει τα άτομα που παίζουν ενεργό ρόλο στο να διευθύνουν ομαδικές δραστηριότητες με τον κατάλληλο σχεδιασμό, επικοινωνία και πληροφόρηση, προγραμματισμό, κριτική ικανότητα, εφαρμογή νέων ιδεών κτλ. Χαμηλή βαθμολογία δείχνει ότι το άτομο είναι πιθανό να μην είναι ενεργό στο να διευθύνει τέτοιες δραστηριότητες.

Είναι σημαντικό ότι αυτές οι διαστάσεις είναι ανεξάρτητες. Αυτό σημαίνει ότι οι προϊστάμενοι έχουν υψηλή βαθμολογία και στις δύο διαστάσεις, ή χαμηλή βαθμολογία, ή χαμηλή στην μια διάσταση και υψηλή στην άλλη ή το αντίθετο.
 

Χρήσεις
Εκπαίδευση, ανάπτυξη, επιλογή, αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού, και αξιολόγηση εργασιακού κλίματος.

To ερωτηματολόγιο ηγεσίας έχει χρησιμοποιηθεί από διάφορους οργανισμούς όπως βιομηχανίες, επιχειρήσεις, πανεπιστημιακά ιδρύματα, νοσοκομεία, ερευνητικά κέντρα κ.α.
 

Χορήγηση
Η χορήγηση του ερωτηματολογίου ηγεσίας απαιτεί 15 με 20 λεπτά.

Διάθεση: Ison Psycometrica
Προσφέρεται και υπηρεσία επεξεργασίας αποτελεσμάτων