Σκοπός

Αξιολόγηση του τρόπου διοίκησης στο εργασιακό περιβάλλον και των εργασιακών σχέσεων τόσο από την πλευρά των προϊσταμένων όσο και των υφισταμένων.

" Χρησιμοποιείται στην επιλογή
και αξιολόγηση προσωπικού. "

Σύντομη Περιγραφή

Το SAS-RI (Styles & Attitudes Survey & Response Indicator) είναι ένα ερωτηματολόγιο που αποτελείται από δύο επιμέρους μετρήσεις, το SAS και το RI. Το SAS παρέχει μια αξιολόγηση τριών τρόπων διοίκησης στα πλαίσια οργανισμών τα οποία μπορούν να περιγραφούν ως αυταρχικός / συγκεντρωτικός, εξισορροπητικός και επιτρεπτικός / πατερναλιστικός. Από την πλευρά των εργαζομένων-υφισταμένων, το RI αξιολογεί τρία στυλ απάντησης στη διοίκηση, τα οποία μπορούν να περιγραφούν ως ενδοτικός, συνεργάσιμος και επαναστάτης / ανεξάρτητος. Αυτές οι δύο μετρήσεις συνδυάζονται σε μια κοινή, πιο περίπλοκη μέτρηση μέσα από την οποία διερευνάται πώς το στυλ με το οποίο προτιμά να διοικεί ένα άτομο αλληλεπιδρά με τις στάσεις των υφισταμένων του και οι τρόποι με τους οποίους προτιμά να συμπεριφέρεται στις σχέσεις του είτε με τους προϊσταμένους είτε με τους υφισταμένους του.

Το τεστ χορηγείται με χαρτί και μολύβι.
Η συμπλήρωση διαρκεί 20'.


Διάθεση: Ison Psycometrica
Προσφέρεται και υπηρεσία επεξεργασίας αποτελεσμάτων