«Δουλεύοντας με παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες: Διάγνωση, Αποκατάσταση & Συμβουλευτική Στήριξη»

Στόχος
Στόχος του Σεμιναρίου είναι να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες τις Γενικευμένες και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, να μάθουν να δομούν μια Άτυπη Αξιολόγηση και να οργανώνουν σύμφωνα με αυτή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποκατάστασης προσαρμοσμένο στις Μαθησιακές- Συναισθηματικές και Ηλικιακές ανάγκες του κάθε παιδιού.

Απευθύνεται σε
Ειδικούς Παιδαγωγούς, Λογοπεδικούς ή Ψυχολόγους που ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να δουλέψουν με παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες.


Θεματικές ενότητες

1η: ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
Ορισμός, χαρακτηριστικά και διαφοροποίηση Γενικευμένων και Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών.
Διαδικασία αξιολόγησης
 - Λήψη του Αναπτυξιακού Ιστορικού
 - Γνωριμία με τα  Ψυχομετρικά εργαλεία
 - Δόμηση μιας άτυπης αξιολόγησης - ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού
 - Προφίλ αξιολογούμενου – πρόταση παρέμβασης


2η: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Α) ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Στοχοθέτηση βασισμένη στο προφίλ αξιολόγησης (πώς οργανώνεται μια συνεδρία ανάλογα με την ηλικία και τις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού)
Δημιουργία σχέσης με το παιδί και την οικογένειά του
Τεχνικές που χρησιμοποιούνται για βελτίωση στους τομείς :
   - Προσχολικές δεξιότητες (βασικές έννοιες, προσανατολισμός στο χώρο και τον χρόνο, προγραφικές και προμαθηματικές έννοιες, φωνολογική ενημερότητα)
   - Ανάγνωση (η πρώτη ανάγνωση και η απόκτηση αναγνωστική ευχέρειας)
   - Κατανόηση
   - Γραφή- Ορθογραφία
   - Προφορική έκφραση και Λεξιλόγιο
   - Γραπτή έκφραση
   - Αριθμητικές πράξεις
   - Επίλυση μαθηματικών προβλημάτων
   - Μελέτη θεωρητικών μαθημάτων
   - Μνημονικές τεχνικές

 Β) ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
Επιλογή στόχων και προτεραιοτήτων
Κατανομή χρόνου σε 45λεπτες συνεδρίες
Διαλείμματα- Τεχνικές επιβράβευσης και ενθάρρυνσης
Ασκήσεις για το σπίτι
Δημιουργία  υλικού για το πρόγραμμα αποκατάστασης


Γ) Η ΨΥΧΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
Συνεργασία με τα εμπλεκόμενα πλαίσια
Οικογένεια
Σχολείο (συνεργασία με εκπαιδευτικούς, επίδοση σε διαγωνίσματα)
Διαγνωστικοί φορείς
Συναισθηματικός τομέας – Συμπεριφορά – Κοινωνικοποίηση
Οργάνωση μελέτης στον σπίτι

 Όλες οι ενότητες θα εμπλουτίζονται από παραδείγματα και βιωματικές ασκήσεις για την καλύτερη κατανόηση και πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών κομματιών από τους συμμετέχοντες .

         
Διάρκεια Σεμιναρίου: 40 ΩΡΕΣ. Ολοκληρώνεται σε 4 Σαββατοκύριακα. Ώρες διεξαγωγής: 10.00-16.00

Πληροφορίες/ Δηλώσεις Συμμετοχής
Λ. Κηφισίας 31 11523 Αθήνα
Τηλ: 210 642 0001
Fax: 210 642 4376
Email: office@ison.gr