Επιχειρηματικά σχέδια και μελέτες βιωσιμότητας

Οι Μελέτες Βιωσιμότητας δίνουν τη δυνατότητα στη διοίκηση της επιχείρησης να προσδιορίσει και να αξιολογήσει με μετρήσιμους οικονομικούς και μη δείκτες τη δραστηριότητά της και τη μελλοντική της επιβίωση και ανάπτυξη.

Η Εκπόνηση Επιχειρηματικών Μελετών αφορά τόσο τις προς ίδρυση όσο και υφιστάμενες επιχειρήσεις που προσβλέπουν στο να έχουν στα χέρια τους ένα λειτουργικό εργαλείο στρατηγικής κατεύθυνσης. Ταυτόχρονα, οι μελέτες απαιτούνται σε περιπτώσεις προσπάθειας ένταξης μίας επιχείρησης σε προγράμματα ενίσχυσης από αναπτυξιακά προγράμματα και προγράμματα επιχορηγήσεων.