Προγράμματα Benchmarking

Το Benchmarking αποτελεί μία συστηματική σύγκριση των επιδόσεων ενός οργανισμού σε σχέση με συστήματα, διαδικασίες, δομές, δράσεις, διεργασίες, τεχνολογίες, έρευνα και ανάπτυξη  κ.α. συγκριτικά με οργανισμούς που έχουν επιτύχει βέλτιστες επιδόσεις στο αντίστοιχο επίπεδο.

Με το benchmarking που είναι μία τεχνική συγκριτικής αξιολόγησης, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα τόσο να εντοπίσει και αξιολογήσει τις αδυναμίες της όσο και να οργανώσει το σχέδιο ανάπτυξής της εντοπίζοντας τα συγκεκριμένα όρια βελτίωσης της στους επιμέρους τομείς.