Προγράμματα / έργα οργάνωσης πωλήσεων - μάρκετινγκ

Τα έργα ανάπτυξης πωλήσεων και μάρκετινγκ περιλαμβάνουν σειρά από ενέργειες που έχουν ως επίκεντρο τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού σχεδιασμού, παρακολούθησης, αξιολόγησης και αναθεώρησης όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους πελάτες και την αγορά.

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών αυτών περιλαμβάνονται ενέργειες όπως:

- Ανάπτυξη πολιτικών μαρκετινγκ
- Αποτύπωση δομής δικτύου πωλήσεων
- Οργάνωση δικτύου, προγραμμάτων και διαδικασιών πωλήσεων
- Οργάνωση και προώθηση προϊόντων / υπηρεσιών
- Έρευνες αγοράς – καταναλωτικής συμπεριφοράς

 


Oι έρευνες της ISON αποσκοπούν στη μέτρηση της συμπεριφοράς του κοινού και τη διαπίστωση των κινήτρων που τη διαμορφώνουν, σε αντίθεση με τις συμβατικές έρευνες που συνήθως αποτυπώνουν μόνο τη γνώμη των ερωτώμενων. Αποβλέπουμε κάθε φορά στην πλήρη παραμετροποίηση του εξεταζόμενου θέματος ή περιβάλλοντος. Aυτό επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτότυπων μεθόδων για την Eλλάδα.

Συγκεκριμένα:

- Έρευνα βασικών κινήτρων συμπεριφοράς του καταναλωτή, για τη δημιουργία πλαισίου διεισδυτικής διαφήμισης.

- Tαχιστοσκοπική έρευνα για τη διαπίστωση και ανάλυση της ασυνείδητης επίδρασης οπτικών ερεθισμάτων (λογότυπος,   συσκευασία, έντυπη διαφήμιση) στους καταναλωτές.

- Aνάπτυξη ερωτηματολογίων κατ' αντιπαράθεση παραβολής δεδομένων (vis-a-vis) για έρευνα ακριβούς ιεράρχησης και πιστής αποτύπωσης ομάδας, παραμέτρων που χαρακτηρίζουν το αντικείμενο της μελέτης.


Ανάπτυξη ειδικού λογισμικού και συνδυασμός τεχνικών primed και unprimed group discussions, σεμαντικής και φωνημικής ανάλυσης για την παραγωγή εύληπτων και θετικά φορτισμένων, με ελεγχόμενο τρόπο, ονομάτων για νέα προϊόντα.

Oι έρευνες καλύπτουν ποικίλα αντικείμενα:

- Σύνθετες έρευνες εταιρικής ταυτότητας
- Πολιτικές δημοσκοπήσεις και έρευνες κάλπης
- Έρευνες για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
- Έρευνες συσκευασίας
- Έρευνες κινήτρων καταναλωτικής συμπεριφοράς
- Έρευνες εσωτερικών κινήτρων καταναλωτή
- Έρευνες λογότυπου
- Brand profiles


H εταιρία έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξη σύγχρονου καινοτόμου λογισμικού υποδοχής στοιχείων έρευνας:

- user friendly οθόνες manual εισαγωγής δεδομένων
- αυτόματη ανάγνωση φύλλων απαντήσεων από scanner σημείων


H ISON το 1995 έγινε δεκτή στη διεθνή ένωση εταιριών έρευνας ESOMAR.