Σχεδιασμός Μάρκετινγκ

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός  Μάρκετινγκ επιτρέπει στις σύγχρονες επιχειρήσεις να αξιολογούν σε τακτά χρονικά διαστήματα τις αποδόσεις του παρελθόντος, να κάνουν διαγνώσεις των δυνάμεων και αδυναμιών τους για κάθε κατηγορία προϊόντων σε σχέση με τον ανταγωνισμό, να αναλύουν το γενικότερο περιβάλλον και τον ανταγωνισμό, να προβλέπουν τις εξελίξεις και τις τάσεις της αγοράς και βάσει αυτών να επιλέγουν τη στρατηγική που θ’ ακολουθήσουν.

 Η διαμόρφωση της στρατηγικής μάρκετινγκ για να είναι αποτελεσματική απαιτείται να στηρίζεται στην τμηματοποίηση της αγοράς. στον προσδιορισμό των αγορών- στόχων, και στην επιλογή της επιθυμητής τοποθέτησης της εικόνας και των προϊόντων της στην αντίληψη των καταναλωτών. Βάσει αυτών προσδιορίζονται οι στρατηγικοί, τακτικοί και λειτουργικοί στόχοι του μάρκετινγκ και διαμορφώνεται το κατάλληλο μίγμα μάρκετινγκ (marketing mix) για κάθε επιμέρους αγορά- στόχο.