Συστήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM) είναι η στρατηγική και συνεκτική προσέγγιση για τη διαχείριση των πιο πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων ενός οργανισμού, των ανθρώπων που ατομικά και συλλογικά συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης.

Η αποτελεσματική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού σε μία εταιρία απαιτεί κατανόηση των κινήτρων των ανθρώπων της, σχεδιασμό αλλά και διαμόρφωση μία κουλτούρας σύμπνοιας, ομαδικότητας, θετικής ενίσχυσης, επιβράβευσης και συνεχούς ανάπτυξης.

Το σύστημα ανθρώπινου δυναμικού περιλαμβάνονται δράσεις όπως:

- Προσέλκυση – πρόσληψη
- Αξιολόγηση απόδοσης
- Παροχή κινήτρων – ανταμοιβών – επιβράβευσης
- Σχέδια Οργάνωση εργασίας – ανάπτυξης θέσεων εργασίας
- Σχέδια ανάπτυξης προσωπικού και διαδοχής
- Συνεχής εκπαίδευσης
- Διαχείριση χρόνου
- Αλλαγή εταιρικής κουλτούρας
- Έρευνες ικανοποίησης ανθρώπινου δυναμικού / εργασιακού κλίματος
- Ενίσχυση ηγεσίας και ομαδικής απόδοσης