Ερωτηματολόγιο Προσωπικών και Διαπροσωπικών Αξιών CV1V2 | (ISBN:978-618-5510-09-1)

Ο τρόπος με τον οποίο ένα άτομο αντιδρά κάτω από συγκεκριμένες καταστάσεις, μας δίνει τη δυνατότητα να το περιγράψουμε ανάλογα. Μπορούμε, δηλαδή, να διαπιστώσουμε την ιδιοσυγκρασία του και κατ’ επέκταση τη μελλοντική του συμπεριφορά. Επιπρόσθετα, γνωρίζουμε ότι τα άτομα υιοθετούν διαφορετικές συμπεριφορές ανάλογα με τα κίνητρά τους, που αντιστοιχούν με τις αξίες που πρεσβεύουν. Η μέτρηση τόσο της ιδιοσυγκρασίας όσο και των αξιών ενός ατόμου, είναι πολύ σημαντική για την αξιολόγησή του.


Οι αξίες ενός προσώπου καθορίζουν σε ένα μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο αυτό συμπεριφέρεται καθώς και τον βαθμό απόδοσής του στην πραγματοποίηση ενός έργου που του έχει ανατεθεί. Οι άμεσες αποφάσεις, όσο και τα μακροπρόθεσμα σχέδια, επηρεάζονται, συνειδητά και ασυνείδητα, από το ατομικό σύστημα αξιών. Αντίστροφα, η ασυμβατότητα ή η σύγκρουση αξιών, σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, αποτελούν την πηγή πολλών προσωπικών και διαπροσωπικών προβλημάτων.

"Η προσωπική ικανοποίηση
εξαρτάται κυρίως από τον βαθμό στον οποίο
οι αξίες εκπληρώνονται στην καθημερινή ζωή."


Δυο από τις πιο έγκυρες προσεγγίσεις στον τρόπο μέτρησης των αξιών χρησιμοποιούνται από το CV1V2a. Η πρώτη συνδέεται με το τι τα άτομα θεωρούν σημαντικό, ενώ η δεύτερη με τον καθορισμό της σχετικής σημασίας που αποδίδουν σε διάφορες δραστηριότητες της καθημερινής τους ζωής.
Χρησιμοποιώντας τις προσεγγίσεις αυτές, το CV1V2 (ISBN:978-618-5510-09-1)δίνει μια ακριβή περιγραφή του συστήματος αξιών και των κινήτρων του ατόμου:

- Μετρά τις βασικές αξίες που αφορούν τις σχέσεις του ατόμου με τους άλλους. Αυτές οι συγκεκριμένες αξίες είναι σημαντικές για την προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική προσαρμογή του ατόμου. Οι έξι αξίες που μετριούνται είναι η ανάγκη υποστήριξης, η κοινωνική συμμόρφωση, η ανάγκη αναγνώρισης, η ανεξαρτησία, ο αλτρουισμός και η ηγεσία.

- Μετρά σημαντικές αξίες που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της καθημερινής ζωής. Οι αξίες αυτές είναι υλιστική θεώρηση, επίτευξη στόχων, ποικιλία δραστηριοτήτων, αποφασιστικότητα, τάξη, σαφήνεια στόχων.

To ερωτηματολόγιο αποτελείται από 60 ερωτήσεις με τρεις δυνατές απαντήσεις η καθεμία. Για κάθε μια τριάδα πιθανών απαντήσεων, ο ερωτώμενος καλείται να επιλέξει δύο: εκείνη που τον εκφράζει περισσότερο και εκείνη που τον εκφράζει λιγότερο (forced choice). Οι προτάσεις σε κάθε ερώτηση εκφράζουν τρεις διαφορετικές αξίες, θετικές, αρνητικές ή ουδέτερες, σταθμισμένες έτσι ώστε να μην προκαταβάλλουν αρνητικά τον ερωτώμενο και να μην είναι κοινωνικά κατακριτέες. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται η πιθανότητα επιλογής από το άτομο της κοινωνικά επιθυμητής πρότασης και εξασφαλίζεται ότι θα επιλέξει την απάντηση που πραγματικά τον εκφράζει. Χάρη σε αυτή τη μέθοδο, αποφεύγεται το σφάλμα μέτρησης που οφείλεται στη συνειδητή διαστρέβλωση των απαντήσεων από τις κοινωνικές αναπαραστάσεις του ατόμου για το κοινωνικά επιθυμητό, ή από την πίεση του χορηγητή.

Διάρκεια εξέτασης: 20-30'.


Το τεστ χορηγείται με χαρτί και μολύβι και διορθώνεται με κλείδες. Το διάγραμμα αποτελεσμάτων προκύπτει από ειδικό λογισμικό στον υπολογιστή.

Τα αποτελέσματα των τεστ Cv1v2 & I01 παρουσιάζονται σε ένα κοινό διάγραμμα.

Προσφέρεται και υπηρεσία επεξεργασίας αποτελεσμάτων.

 

Δείγμα Διαγράμματος

 

 

Δείγμα Έκθεσης Αποτελεσμάτων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης είναι εμπιστευτικό, διότι αναφέρεται σε προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόμου που εξετάσθηκε. Η χρήση της θα πρέπει να περιοριστεί στο ανώτερο διοικητικό προσωπικό του οργανισμού σας και ειδικά σε άτομα εκπαιδευμένα να αναλύουν τέτοιου είδους εκθέσεις. Η επίδειξη της έκθεσης στον υποψήφιο είναι σκόπιμο να συνοδεύεται από αναλυτική παρουσίαση του περιεχομένου της που μπορεί να γίνει μόνο από ειδικευμένο σύμβουλο.
Από τους παράγοντες που διαμορφώνουν την προσωπικότητα, ορισμένοι παραμένουν αναλλοίωτοι, ενώ άλλοι μεταβάλλονται με το χρόνο. Η ηλικία και η εργασιακή εμπειρία συντελούν αποφασιστικά στην διαμόρφωση του χαρακτήρα και την ανάπτυξη των ικανοτήτων. Γι αυτό τον λόγο, τα αποτελέσματα της εξέτασης που περιέχονται σε αυτή την έκθεση θεωρείται  ότι ισχύουν για τρία χρόνια.
Μην διστάσετε καθόλου να έρθετε σε επαφή μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνηση χρειασθείτε σχετικά με την παρούσα έκθεση.

ISON·Psychometrica


Πίνακας Περιεχομένων

1. Διερεύνηση Αξιών 2
    1.1. Προσωπικές Αξίες 3
    1.2. Διαπροσωπικές Αξίες 5
2. Διερεύνηση Αυτοεικόνας 7


Ονοματεπώνυμο: Ελένη Εξεταζόμενη
Ηλικία: 27
Ημερομηνία εξέτασης: 11.07.2005

 

 

1. Διερεύνηση Αξιών

*με το Τεστ Cv1v2®

 1.1    Προσωπικές Αξίες
 •  Υλιστική Θεώρηση
  Δεν υποτιμά την υλική πλευρά των πραγμάτων αλλά παράλληλα η ιδιοκτησία ή τα ανταλλάγματα δεν αποτελούν γι' αυτήν     καθοριστικό παράγοντα.
 • Στόχοι
  Δε φαίνεται να γοητεύεται ιδιαίτερα από δυσκολίες και προκλήσεις στο χώρο της δουλειάς της. Φαίνεται ικανοποιημένη από την ως τώρα επαγγελματική της επιτυχία και δεν αποζητά άμεσα την καταξίωση μέσα από την επαγγελματική άνοδο.
 • Ποικιλία δραστηριοτήτων
  Αποζητά κάποια εναλλαγή παραστάσεων και ποικιλία δραστηριοτήτων, αλλά μπορεί να προσαρμοστεί χωρίς μεγάλο πρόβλημα και σε δουλειές ρουτίνας.
 • Αποφασιστικότητα
  Δίνει μεγάλη αξία στις δικές της ιδέες και στην ικανότητά της να αξιολογεί τα πράγματα. Την ενδιαφέρουν εργασίες στις οποίες η λήψη αποφάσεων είναι αναπόσπαστο μέρος των εργασιακών της καθηκόντων. Είναι άτομο που παίρνει αποφάσεις γρήγορα, επικεντρώνοντας την προσοχή της στο στόχο, γεγονός που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να την οδηγήσει σε παραλείψεις. Συνήθως εμμένει στις θέσεις και τα πιστεύω της τα οποία τείνει να εκφράζει ξεκάθαρα.
 • Τάξη
  Ο τρόπος που προσεγγίζει τη δουλειά της και τη ζωή της γενικότερα δεν είναι ιδιαίτερα συστηματικός, ωστόσο όμως καταφέρνει να είναι αρκετά οργανωμένη. Προγραμματίζει το χρόνο της και τις δραστηριότητές της όποτε είναι εφικτό και δεν δυσανασχετεί αν προκύψουν καταστάσεις που την θέτουν εκτός του προγράμματος της. Διατηρεί τα πράγματά της καθαρά και τακτοποιημένα στο μέτρο του δυνατού χωρίς να φτάνει σε υπερβολές.
 • Σαφήνεια Στόχων
  Δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο να δουλεύει βάσει ενός προκαθορισμένου σχεδίου και να ξέρει εκ των προτέρων τι αναμένεται απ' αυτήν και τι θα πρέπει να επιχειρήσει να πετύχει. Θα λειτουργήσει σαφώς αποδοτικότερα σ' ένα εργασιακό περιβάλλον σταθερά δομημένο που της καθορίζει τα όρια των αρμοδιοτήτων της. Τείνει να προσανατολίζεται προς το καθήκον και να επικεντρώνει τις δραστηριότητές της στην ολοκλήρωση του έργου της, προσπαθώντας να βρει λύσεις σε προβλήματα με κάθε τρόπο. Ορισμένες φορές όμως, η τάση της να προσκολλάται σ'ένα πρόβλημα και η εμμονή της σ'αυτό, την ωθεί στο να γίνετε λιγότερο ελαστική στις ενέργειες και τις αποφάσεις της.

 1.2    Διαπροσωπικές Αξίες

 • Υποστήριξη
  Δεν φαίνεται άτομο που αποζητά μεγάλη συμπαράσταση και κατανόηση από τα άτομα του περιβάλλοντός της για ό,τι κάνει ή επιχειρεί να πετύχει. Την ενδιαφέρει να είναι αγαπητή στους άλλους στο μέτρο όμως που αυτό δεν την υποχρεώνει να πάει ενάντια στα δικά της πιστεύω. Μπορεί πάντως να είναι αποδοτική και σε περιβάλλοντα που δεν την υποστηρίζουν ιδιαίτερα.
 • Συμμόρφωση
  Σε γενικές γραμμές ακολουθεί τους κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς μέχρι το σημείο όμως που θεωρεί ότι αυτό δεν βλάπτει το γενικότερο συμφέρον της ομάδας την οποία διοικεί ή τους στόχους που επιχειρεί να πετύχει. Συνήθως φροντίζει να αποφασίζει βασιζόμενη τόσο στην καθιερωμένη και αποδεκτή προσέγγιση των καταστάσεων όσο και στον υπολογισμό των ιδιαίτερων αναγκών της κάθε περίστασης.
 • Αναγνώριση
  Δίνει σημασία τόσο στο να κάνει πράγματα που θα την κάνουν «γνωστή» και δημοφιλή στο εγγύτερο περιβάλλον της (εργασιακό και κοινωνικό), όσο και στο να κάνει πράγματα που η ίδια θεωρεί σημαντικά.
 • Ανεξαρτησία
  Δίνει αρκετή σημασία στη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής και στην προσωπική ευθύνη των αποφάσεών της, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα δυσκολευτεί πολύ να λειτουργήσει κάτω από επίβλεψη, όταν οι περιστάσεις το απαιτήσουν. Δεν θα έχει πρόβλημα στο να παίρνει πρωτοβουλίες και αποφάσεις όποτε αυτό χρειαστεί.
 • Προσφορά σε τρίτους
  Σαν άτομο φροντίζει να βοηθά όσους έχουν ανάγκη αλλά μόνο όταν κάτι τέτοιο δεν αντιβαίνει στο δικό της  συμφέρον.
 • Ηγετική θέση
  Δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται υπερβολικά να βρίσκεται σε θέση ισχύος και εξουσίας αλλά μπορεί να αναλάβει την ευθύνη συλλογικών αποφάσεων και να πάρει πρωτοβουλίες όταν οι περιστάσεις το απαιτήσουν.

 

2. Διερεύνηση Αυτοεικόνας

*με το Τεστ  I01®

 • Σωματική Δραστηριότητα
  Δεν της αρέσουν οι χειρωνακτικές δραστηριότητες ούτε και θέλει να ασχολείται με πράγματα που προϋποθέτουν σωματική καταπόνηση.
 • Κινητικότητα
  Δεν είναι ούτε ιδιαίτερα κινητική αλλά ούτε και πολύ ήσυχη ως άτομο. Κινείται γρήγορα και αντιδρά αστραπιαία μόνο στις περιστάσεις που αυτό απαιτείται και δεν της είναι απαραίτητο να βρίσκεται συνέχεια σε κίνηση.
 • Παρορμητικότητα
  Χωρίς να είναι ιδιαίτερα αυθόρμητο και ενθουσιώδες άτομο, δεν θα διστάσει να ριψοκινδυνεύσει όταν η περίσταση το απαιτήσει.
 • Κυριαρχία
  Φαίνεται να έχει σχετική εμπιστοσύνη στον εαυτό της και στην ικανότητά της να ηγείται άλλων ανθρώπων. Εάν το απαιτούν οι περιστάσεις είναι σε θέση να αναλάβει πρωτοβουλίες και υπευθυνότητες.
 • Συναισθηματική Σταθερότητα
  Η αντοχή της στο στρες και τις καταστάσεις που το δημιουργούν είναι αυτή του μέσου όρου των ατόμων της επαγγελματικής της ειδικότητας.
 • Κοινωνικότητα
  Είναι ιδιαίτερα κοινωνική και δείχνει σαφή προτίμηση σε δουλειά που προϋποθέτει συχνή επαφή με κόσμο. Κερδίζει εύκολα την φιλία των άλλων ανθρώπων και συνήθως της είναι εύκολο να εκφραστεί σε μια συζήτηση. Έχει μεγάλη ανάγκη για συνεχή ανθρώπινη επαφή, γι' αυτό και έχει την τάση να συμμετέχει σε διάφορες οργανώσεις και συλλόγους. Είναι φιλική, απολαμβάνει τη συντροφιά των ανθρώπων γύρω της και αναπτύσσει εύκολα φιλίες. Παράλληλα, συνεργάζεται αρμονικά και με μεγάλη συνέπεια με άλλους ανθρώπους και οι άλλοι της ανοίγουν εύκολα την καρδιά τους και αποζητούν τις συμβουλές της.
 • Στοχαστικότητα
  Δείχνει σαφή προτίμηση στο εκτελεστικό από το σχεδιαστικό κομμάτι μιας δουλειάς. Δεν της αρέσει να σκέφτεται τα πράγματα σε θεωρητικό, αφηρημένο επίπεδο και σπάνια αλλάζει μεθόδους και διαδικασίες.