Τεστ Θεματικής Αντίληψης - Thematic Apperception Test (TAT) | ISBN:978-960-88799-3-5
Το Τεστ Θεματικής Αντίληψης (Thematic Apperception Test) |ISBN:978-960-88799-3-5του πανεπιστημίου του Χάρβαρντ  εντάσσεται στην κατηγορία των προβολικών ψυχομετρικών δοκιμασιών και είναι ανάμεσα στις προβολικές μεθόδους που έχουν ερευνηθεί περισσότερο και χρησιμοποιούνται ευρύτατα.

Ιστορικά στοιχεία
Σχεδιάστηκε από τους Αμερικάνους ψυχολόγους Henry A. Murray και Christiana D. Morgan της Ψυχολογικής Κλινικής του Χάρβαρντ με στόχο τη διερεύνηση των δυναμικών της προσωπικότητας που βρίσκονται σε συνειδητό ή μη συνειδητό επίπεδο, όπως κεντρικές ενορμήσεις, εσωτερικές συγκρούσεις, ενδιαφέροντα και κίνητρα.

Χρησιμότητα
Σήμερα χρησιμοποιείται η τρίτη αναθεώρηση του πρωτότυπου σετ που εξέδωσε η Ψυχολογική Κλινική του Χάρβαρντ, ως μέρος μιας συνολικής αξιολόγησης της προσωπικότητας καθώς και ως μέσο για την ερμηνεία διαταραχών συμπεριφοράς, ψυχοσωματικών ασθενειών, νευρώσεων και ψυχώσεων.
Η ιδιαιτερότητα του έγκειται σε μεγάλο βαθμό στη δυνατότητα του να αναδεικνύει τις ροπές και τάσεις εκείνες που το άτομο αναχαιτίζει ή που δεν μπορεί να τις αναγνωρίσει επειδή δεν είναι συνειδητές.

Χορήγηση
Η διαδικασία συνίσταται στην παρουσίαση στο υποκείμενο μιας σειράς από εικόνες και στην ενθάρρυνση του να κατασκευάσει, αυθόρμητα, ιστορίες για εκείνες.
 
Αποτελέσματα
Η ερμηνεία του τεστ γίνεται από ειδικά εκπαιδευμένους ψυχολόγους. Η συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος ερμηνείας ακολουθεί την ανάλυση κατά Bellak.