Αυτοανάπτυξη

Τα ερωτηματολόγια Αυτό-ανάπτυξης ενισχύουν την αυτογνωσία των ατόμων με στόχο την αυτοβελτίωση και την εξέλιξη τους στο χώρο εργασίας τους.

1. Individual Development Survey (IDS)
2. Job Search Knowledge Scale (JSKS)
3. Leadership Opinion Questionnaire (LOQ)
4. Managerial Values Profiles (MVP)
5. Time Management Practices Inventory (TMPI)
6. Transition-to-Work Inventory (TWI)
7. Job Search Knowledge Scale (JSKS)
8. Sports 360° Player Survey (Player 360)