Αξιολόγηση 360°

Τα εργαλεία αξιολόγησης 360° παρέχουν ανατροφοδότηση για τις ικανότητες και τα χαρακτηριστικά μεσαίων και ανώτερων στελεχών όπως αυτά που γίνονται αντιληπτά τόσο από τα ίδια τα στελέχη όσο και από τους συνεργάτες τους.
Χρησιμοποιούνται ευρέως σε τομείς αξιολόγησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

1. 360° Leadership Navigator® for Corporate Leaders
2. 360° Leadership Navigator® for Executives
3. Fleishman Job Analysis Survey Online ©
4. Individual Development Survey (IDS)
5. Leadership Assessment Survey (LAS)
6. Management-Leadership Practices Inventory (MLPI)
7. Professional Communication Inventory (PCI)
8. Sales Department Survey
9. Team Development Profile (TDP)
10. Team Practices Inventory-Revised Edition (TPI)