Αποτύπωση Εργασιακού Κλίματος

Η αποτύπωση του εργασιακού κλίματος αφορά τον προσδιορισμό των φυσικών προσόντων, των γνωστικών ικανοτήτων και των διαπροσωπικών σχέσεων, που είναι απαραίτητα σε μια θέση εργασίας.

Δίνεται η δυνατότητα διερεύνησης του βαθμού της αντιληπτικής ικανότητας, των δεξιοτήτων απομνημόνευσης, των γλωσσικών ικανοτήτων, της ευελιξίας και της συνεργασίας με άλλους.

1. Fleishman Job Analysis Survey Online ©