Διερεύνηση Προοπτικών Ανέλιξης

Οι οργανισμοί που θεωρούν πολύτιμη την επένδυση στους τομείς της εκπαίδευσης και ανέλιξης των απασχολούμενών του, χρειάζεται να γνωρίζουν με ποιον τρόπο μπορούν να συνδυάσουν τα προγράμματα κατάρτισης με τα ενδιαφέροντα των υπαλλήλων.

Τα παρακάτω ερωτηματολόγια προσφέρουν την δυνατότητα διερεύνησης των προοπτικών ανέλιξης των υπαλλήλων.

1. Barriers to Employment Success Inventory (BESI), Second Edition
2. College Survival and Success Scale™(CSSS)
3. Transition-to-Work Inventory (TWI)
4. Career Exploration Inventory, Third Edition (CEI)
5. Job Search Attitude Inventory (JSAI), Third Edition
6. Career Orientation Inventory (COI)
7. Job Search Knowledge Scale (JSKS)