Οργάνωση και Ανάπτυξη της Ομαδικότητας

Η επίτευξη των στόχων βασίζεται στην εύρυθμη λειτουργία της ομάδας.

Τα ερωτηματολόγια αυτά αναδεικνύουν τα δυνατά αλλά και τα αδύνατα στοιχεία μιας ομάδας στο εργασιακό πλαίσιο. Είναι κατάλληλα για την καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και μείωσης του στρες σε ομαδικά πλαίσια.

1. Job Stress Inventory (JSI)
2. Management Team Role-Indicator (MTR-i)
3. Team Development Profile (TDP)
4. Team Practices Inventory-Revised Edition (TPI)
5. Sports 360° Team Survey (Team 360)