Τεστ Ικανοτήτων Advanced Aptitude Tests (AAT)

Τα Advanced Aptitude Tests αποτελούν μία συστοιχία τεστ ικανοτήτων που ως σκοπό έχουν την αξιολόγηση ικανοτήτων του υποψηφίου, στο πλαίσιο διάφορων εργασιακών συνθηκών. Αξιολογείται δηλαδή το κατά πόσο ένα άτομο είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που προκύπτουν από συγκεκριμένα περιβάλλοντα της επαγγελματικής ζωής.

Στα Τεστ Ικανοτήτων Advanced Aptitude Tests εξετάζονται οι εξής ικανότητες:

 1. Γλωσσική Ικανότητα (V) ISBN:978-618-5510-04-6
 2. Αριθμητική Ικανότητα (Ν) ISBN:978-618-5510-02-2
 3. Προσεγγιστικός Υπολογισμός (ΝΑ) ISBN:978-618-5510-06-0
 4. Ταχύτητα & Ακρίβεια Αντίληψης (Ρ) ISBN:978-618-5510-27-5 
 5. Αντίληψη Χώρου (S) ISBN:978-618-5510-00-8
 6. Κατανόηση & Τήρηση Οδηγιών (UAR) ISBN:978-618-5510-23-7
 7. Ικανότητα Σύγκρισης (TC) 
 8. Απομνημόνευση με Συνειρμικό Τρόπο (MM) ISBN:978-618-5510-12-1
 9. Μηχανική Μνήμη (MA) ISBN:978-618-5510-17-6
 10. Αναγνώριση Μηχανικών Αρχών (MK) ISBN:978-618-5510-14-5
 11. Λήψη Απόφασης (DP) ISBN:978-618-5510-21-3
 12. Παρατηρητικότητα (CF) ISBN:978-618-5510-18-3

“Το κάθε τεστ από τη συστοιχία
μπορεί να χρησιμοποιηθεί
μόνο του
ή συνδυαστικά με κάποια
από τα υπόλοιπα τεστ ικανοτήτων.“


Τα τεστ είναι χρονομετρημένα και η χορήγηση γίνεται είτε γραπτώς είτε σε ηλεκτρονική μορφή.
Τα τεστ εξετάζουν όλες τις βασικές ικανότητες οι οποίες καθορίζουν την ευχέρεια που έχει κάποιος στην εκμάθηση ή στην εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών.

Οι μετρήσεις των ικανοτήτων συνεισφέρουν σημαντικά τόσο στο χώρο του επαγγελματικού προσανατολισμού όσο και στο χώρο της ανάπτυξης και της οργάνωσης του ανθρώπινου δυναμικού γενικότερα.