Σύνδεση συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.   

Στόχος του Ευρωπαϊκού προγράμματος είναι να συνδεθεί στην πράξη η συμβουλευτική σταδιοδρομία και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Μέσα από το έργο αναμένεται να υποστηριχθούν μαθητές και εργαζομένοι ώστε να ενισχυθεί ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η παροχή συμβουλών και η καθοδήγηση τους, ενώ τα δεδομένα που αναπτύσσονται θα διατηρηθούν, θα ταξινομηθούν και θα μοιραστούν στον ιδιωτικό και τον ακαδημαϊκό χώρο για μια περίοδο 3 ετών.

Τέλος, πολλοί από τους εταίρους επίσης είναι μέλη του δικτύου NICE, μιας ένωσης με περισσότερα από 50 πανεπιστήμια που προσφέρουν μαθήματα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας στην Ευρώπη.

                                                         

 

Έργο: 2019-1-DE01-KA203-005010

Περίοδος: 01/09/2019 -31/08/2022

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΡΓΟΥ

HOCHSCHULE DER BUNDESAGENTUR FUER ARBEIT (Συντονιστικός φορέας - Γερμανία)

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA (Ιταλία)

DONAU-Universität Krems (Αυστρία)

SAXION UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (Ολλανδία)

BELGRADE OPEN SCHOOL (Σερβία)

KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (Λιθουανία)