See the English version of the Terms of use GDPR Privacy and Compliance Policy in the end of Greek version.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2023

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή.

Ο δικτυακός αυτός τόπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες του. Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε και σε κάθε περίπτωση η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας ή υπηρεσίας παρέχεται μέσα από αυτές τις ιστοσελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις μπορεί να τροποποιηθούν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση. Εν τούτοις, η παρούσα σελίδα πάντα θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου. Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη-πιστοποιημένους επισκέπτες.

Οι επισκέπτες αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα την χρήση του «ως έχει», αναγνωρίζοντας ότι δεν έχουν δικαίωμα παρέμβασης στη μορφή ή το περιεχόμενό του καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Το διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και η πληροφορία που διακινείται μέσω αυτού είναι ενδεχόμενο να αλλοιωθεί ή να υποκλαπεί ή κατ’ άλλον τρόπο να χρησιμοποιηθεί με τρόπο ανεπιθύμητο. Η ISON καταβάλλει κάθε προσπάθεια στα πλαίσια της υπάρχουσας τεχνολογίας και των δυνατοτήτων της να προστατεύει κάθε πληροφορία που διαχειρίζεται. Παρόλα αυτά δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιεσδήποτε τυχόν παραβιάσεις από κακόβουλους τρίτους και οι επισκέπτες της ιστοσελίδας αποδέχονται αυτό το απευκταίο ενδεχόμενο και παρέχουν τις όποιες πληροφορίες με δική τους αποκλειστικά ευθύνη.

Ο παρών δικτυακός τόπος είναι ενδεχόμενο να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων” hyperlinks ή banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της ISON, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου.

Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών. Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, οπτικογραφίματα, κείμενα, λογισμικό επεξεργασίας τεστ, νόρμες και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία της ISON και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη χωρίς σχετική γραπτή άδεια από την ISON και χωρίς να αναφέρεται ρητά η πηγή του και να υπάρχει σχετική παραπομπή στον ιστότοπο αυτό. Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. 

Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για:

α) Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:

i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ. πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),

ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ. συκοφαντικό, ρατσιστικό περιεχόμενο),

iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,

iv) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.

β) Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των ιδιοκτητών ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο των ιδιοκτητών ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτούς.

γ) Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ISON.

δ) Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει οποιοδήποτε ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο (ιούς).

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης, στους παρόντες Όρους, χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την ISON για κάθε θετική και αποθετική της ζημία.

Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά. Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν τα στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών με σκοπό την απονομή σχετικού κωδικού (ή κωδικών) πρόσβασης για την λήψη υπηρεσιών.

Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την ιδιοκτήτρια εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού, ακόμα και για απόπειρα παραβίασης ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δε γνωστοποιούνται από την ISON σε τρίτους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Οι ιδιοκτήτες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την καταβολή αποζημίωσης από τον επισκέπτη, σε περίπτωση που υποστούν οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Οι ιδιοκτήτες δικαιούνται οποτεδήποτε να αρνηθούν την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσουν απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών στον επισκέπτη και να αρνηθούν οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου σε περίπτωση παραβίασης αυτών των Όρων Χρήσης.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & GDPR

 1. Ποιοι είμαστε

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αφορούν τη Χρήση όλων των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από τους ιστότοπους  “ison.gr”, “isonconsultants.com”, “isonconsultants.eu”,  “isonpsy.com”, “isonpsy.eu”, “e-mellon.gr”, “isontests.com”, “prosanatolismos.com”, “aams.gr”, “testars.info”, “testars.eu”, “we4you.gr”, “totalmindfulness.gr”, “totalmindfulness.info” και το περιεχόμενό τους. Ο ιστότοπος που επισκέπτεστε είναι μία διαδικτυακή οντότητα που συναποτελείται από υπηρεσίες και προϊόντα τα οποία αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ISON PSYCHOMETRICA» («ISON», «εμείς», «η εταιρεία»), με έδρα την Αττική, επί της οδού Λουΐζης Ριανκούρ αρ. 64,ΤΚ 11523, με Α.Φ.Μ. 095407750. Η ISON ακολουθεί τις απαιτήσεις του Νόμου και της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και διαμορφώνει την πολιτική απορρήτου που ακολουθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις που θέτει ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ήτοι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη διά του  Νόμου 4624/2019, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θέτει ο Ν. 3471/2006.

Η ISON αναγνωρίζει ότι οι πελάτες, οι επισκέπτες, οι χρήστες, και όσοι άλλοι χρησιμοποιούν τον ιστότοπο ή άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν ή/και που χρησιμοποιούνται από εμάς εκτιμούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων τους. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που παρουσιάζεται εδώ αναφέρει σημαντικές πληροφορίες που αφορούν στη χρήση και την κοινοποίηση πληροφοριών των χρηστών που συλλέχθηκαν στους Ιστότοπους της ISON. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας δημοσιοποιείται εδώ για να σας βοηθήσει στη λήψη μιας τεκμηριωμένης απόφασης σχετικά με το εάν θα χρησιμοποιήσετε ή θα συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες της ISON.

Α. Παρεχόμενα δεδομένα από εσάς:

i. Κατά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας συλλέγουμε, εφόσον τα συμπληρώσετε, στοιχεία ταυτοποίησης, στοιχεία επικοινωνίας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, τη χώρα κατοικίας σας και το επάγγελμά σας. Στον λογαριασμό σας αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που πραγματοποιείτε μέσω του ιστότοπων μας, όπως η αγορά προϊόντων/ υπηρεσιών μας, η διενέργεια ψυχομετρικού ή άλλου τεστ μέσω της πλατφόρμας μας, η αγορά πακέτων υπηρεσιών συμβουλευτικής, σεμιναρίων, και προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού. Μετά την εγγραφή, την αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, και κάθε φορά που επισκέπτεστε αυτή την ιστοσελίδα της ISON ή εισέρχεστε στον λογαριασμό σας, ενδέχεται να συλλέγουμε συγκεκριμένου τύπου πληροφορίες. Εάν έχετε υποβάλλει προσωπικές σας πληροφορίες μέσω των ιστοσελίδων της ISON, μας αναγνωρίζετε το δικαίωμα να τις χρησιμοποιούμε για λόγους λειτουργικότητας, διαχείρισης και παροχής υπηρεσιών μέσω των ιστοσελίδων της ISON προς εσάς. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για την εξυπηρέτησή σας ως πελάτη, ή για λόγους ενημέρωσης, ή διοικητικούς λόγους (όπως να σας ειδοποιήσουμε για σημαντικές αλλαγές σε Ιστοσελίδες της ISON), εφόσον έχουμε λάβει την σχετική σας συναίνεση.

Η παροχή προσωπικών δεδομένων από εσάς μέσω της Ιστοσελίδας σε εμάς, δεν είναι ποτέ υποχρεωτική, εκτός εάν μας υποδείξετε διαφορετικά. Η  οικειοθελής παροχή των δεδομένων αυτών, συνιστά ρητή συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Κανονισμού 679/2016, και είναι ελεύθερα ανακλητή από το υποκείμενο των δεδομένων. Στην περίπτωση που επιλέξετε τη μη παροχή ορισμένων δεδομένων, αυτό μπορεί να επηρεάσει την περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες τις οποίες μπορούμε να σας προσφέρουμε, όπως για παράδειγμα τις υπηρεσίες συμβουλευτικής που πραγματοποιούνται online, και για τις οποίες είναι απαραίτητη η εξατομίκευση του επισκέπτη

ii. Νομική Βάση:

Ο βασικός σκοπός επεξεργασίας των ως άνω δεδομένων, είναι η παροχή υπηρεσιών των ιστότοπων μας, εδράζεται δηλαδή σε συμβατική μας υποχρέωση.

B. Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα:

 1. Οι ιστότοποι που επισκέπτεστε ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες σας, καθώς και σε ορισμένες μη-προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες, όπως διευθύνσεις IP, τύπος του περιηγητή, clickstream στοιχεία κ.λπ. σε αρχεία καταγραφής. Οι πληροφορίες αυτών των αρχείων (logfiles) μπορεί να αποστέλλονται αυτόματα από τον περιηγητή σας κάθε φορά που επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα. Κατά την εγγραφή σας ή κατά την προβολή ιστοσελίδων της ISON, ενδέχεται να καταγράφονται αυτόματα ορισμένες πληροφορίες που στέλνει ο περιηγητής σας, κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστοχώρο μας. Οι καταγραφές αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες, όπως το αίτημα Ιστού, τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, τη διεύθυνση πρωτοκόλλου του Διαδικτύου (IP), τον τύπο του περιηγητή, τις σελίδες αναφοράς/εξόδου και του Ενιαίου Εντοπιστή Πόρων (URL), τον τύπο της πλατφόρμας, τον αριθμό των κλικ, τα ονόματα τομέων, σελίδες προορισμού, σελίδες που προβλήθηκαν και τη σειρά με την οποία προβλήθηκαν, το χρονικό διάστημα που παραμείνατε σε συγκεκριμένες σελίδες, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας, και ένα ή περισσότερα cookies.
 2. Νομική Βάση:

Η εταιρεία μας έχει έννομο συμφέρον να επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων (π.χ. έλεγχος επιθέσεων «άρνησης υπηρεσίας»), αλλά και να θεμελιώσουμε, να ασκήσουμε ή να υποστηρίξουμε νομικές αξιώσεις.

Γ. Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε βάσει εννόμου συμφέροντος

Πέραν των υπηρεσιών που σας παρέχουμε, όπου και επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας προκειμένου να εκπληρώσουμε τη συμβατική μας υποχρέωση, ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα σας για την απευθείας προώθηση νέων υπηρεσιών ή προϊόντων (marketing). Στις περιπτώσεις αυτές θα επεξεργαστούμε μόνο στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο, διεύθυνση). Επιπρόσθετα, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να μη λαμβάνετε τέτοια μηνύματα, κατά τη δημιουργία του προφίλ σας.

 Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος σε σεμινάρια, τεστ, υπηρεσίες και εκπαιδευτικά προγράμματα, χρειάζεται να υποβάλετε την αίτησή σας μέσω ενός προτύπου (φόρμας) σε  πλατφόρμα της ISON PSYCHOMETRICA. Κατά τη συμπλήρωση της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σεμινάρια, τεστ, υπηρεσίες και εκπαιδευτικά προγράμματα, θα χρειαστεί να παρέχετε, με την ελεύθερη συγκατάθεση σας, κάποια προσωπικά σας δεδομένα, όπως ενδεικτικά το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνό σας και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς που αφορούν την παρακολούθηση των προγραμμάτων που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας. Όλα τα προσωπικά δεδομένα από την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφαιρούνται αυτομάτως ή περιβάλλονται ανωνυμίας για εύλογο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, της υπηρεσίας ή του προγράμματος. Οι ανώνυμες πλέον πληροφορίες και τα συγκεντρωτικά δεδομένα θα διατηρηθούν για στατιστικούς σκοπούς όπως η καταγραφή των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος που λάβαμε. Ωστόσο, παραμένει το δικαίωμα του χρήστη στη λήθη και τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το database.  Επίσης, έχετε το δικαίωμα σε οποιαδήποτε στιγμή να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία της εγγραφής σας στις βάσεις δεδομένων της Ιστοσελίδας.

Ακόμη όμως και στην περίπτωση που αρχικά επιλέξετε να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας για τον σκοπό αυτό, και στην συνέχεια αλλάξετε γνώμη, διατηρείτε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για το σκοπό αυτό, είτε μέσω των ρυθμίσεών σας, είτε αποστέλλοντάς μας σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η ISON PSYCHOMETRICA δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του δικτυακού τόπου https://ison.gr/, που θα έρθουν σε γνώση της βάσει τυχόν αιτήσεων ή/και συναλλαγών με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Κάθε χρήστης/ επισκέπτης του δικτυακού τόπου διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και εναντίωσης στην επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει των διατάξεων του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Η ISON PSYCHOMETRICA δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη/ επισκέπτη του δικτυακού τόπου https://ison.gr/ σε περίπτωση χρήσης των προσωπικών δεδομένων που έχει ο χρήστης/επισκέπτης δηλώσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης με την ιστοσελίδα του τρίτου αυτού προσώπου μέσω του δικτυακού τόπου https://ison.gr/.

Σε καμία περίπτωση δεν διαμοιραζόμαστε ή διαβιβάζουμε δεδομένα σας σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς. Το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων τηρείται από την ISON με μεγάλη αυστηρότητα.

 1. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε προσωπικές ή/και μη-προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες μόνον εάν απαιτείται από το νόμο, ή για τους σκοπούς μίας δικαστικής ενέργειας, ή ενός εντάλματος έρευνας, ή αν σύμφωνα με την κρίση μας θεωρούμε πως τέτοια δράση είναι απαραίτητη για να συμμορφωθούμε με νόμους (όπως ο νόμος περί πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΕ). Μπορεί να κριθεί απαραίτητο να κοινοποιήσουμε πληροφορίες ειδικότερα για σκοπούς δικαστικής έρευνας, πρόληψης, ή λήψης μέτρων σχετικά με ύποπτες ή παράνομες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν -αλλά δεν περιορίζονται σε- απάτη, πιθανές απειλές στη δημόσια ή ιδιωτική ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου, παραβιάσεις των Όρων Χρήσης της υπηρεσίας μας, ή όπως αλλιώς ενδέχεται να καθορίζεται από το νόμο.
 2. Η ISON επίσης διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει προσωπικές ή/και μη-προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που η ISON θεωρεί σωστές ή απαραίτητες για την επιβολή των Όρων Χρήσης των υπηρεσιών μας, να λάβει προληπτικά μέτρα που αφορούν σε ευθύνες, να διερευνήσει και να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της απέναντι σε αξιώσεις ή αιτιάσεις τρίτων, να βοηθήσει κυβερνητικές υπηρεσίες, να προστατεύσει την ασφάλεια ή την ακεραιότητα των ιστοχώρων, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, και για να ασκήσει ή να προστατεύσει τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία, ή την ασφάλεια της ISON, του προσωπικού και των συνεργατών μας, των χρηστών μας ή άλλων.
 3. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΟΧ: Δεν πραγματοποιείται διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία συλλέγονται μέσω του ιστότοπου της ISON, εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εάν απαιτηθεί μελλοντικά, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Φορέα και στα πλαίσια νόμιμων υποχρεώσεών ή αξιώσεών του, να πραγματοποιηθεί διαβίβαση σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, αυτή θα διενεργηθεί υπό τις προϋποθέσεις νόμιμης και ασφαλούς διαβίβασης που προβλέπονται από τον Κανονισμό 679/2016 και την εθνική νομοθεσία. Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, θα πραγματοποιηθεί σχετική, πρότερη της διαβίβασης, πλήρης ενημέρωσή σας αναφορικά με την εν λόγω διαβίβαση.

Διατηρούμε αποθηκευμένα περιορισμένα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των εγγραφών οικονομικών συναλλαγών, για διάστημα έως και 5 ετών ή όσο απαιτείται κάθε φορά από τον νόμο για λογιστική αρχειοθέτηση και διοικητικούς λόγους. Τα υπόλοιπα δεδομένα καταστρέφονται σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών. Επισημαίνεται ότι με την χορήγηση των προσωπικών σας δεδομένων στην ιστοσελίδα μας, η ISON PSYCHOMETRICA αποκτά δικαίωμα διαγραφής τους από το database. Αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει ανάγκη διατήρησης κάποιων εγγραφών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα όταν αφορούν σε θέματα που αναφέρονται σε οικονομικές διαφορές με τρίτους, τότε διατηρούμε το δικαίωμα να κρατήσουμε αυτά τα δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται. Επίσης, διατηρούμε τα μηνύματα από τις συνομιλίες μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως καταγραφή των επαφών μας και για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει.

Δεσμευόμαστε ότι εντός ενός μηνός από την λήψη του αιτήματός σας, θα σας έχουμε ενημερώσει για την πορεία του.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δε συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή (στην Ελλάδα η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Για οποιοδήποτε ερώτημα ή ζήτημα αντιμετωπίζετε σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας εκ μέρους μας, παρακαλούμε να μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο office@ison.gr

Για να προστατεύσουμε το απόρρητο και την ασφάλειά σας, λαμβάνουμε κάθε καθιερωμένο μέτρο (όπως π.χ. ο καθορισμός ή η απόδοση ενός και μοναδικού κωδικού πρόσβασης) για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας προτού σας δώσουμε άδεια για πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες μας ή συγκεκριμένες περιοχές του ιστότοπου. Οι χρήστες είναι κάθε στιγμή υπεύθυνοι για τη διατήρηση της μυστικότητας του κωδικού πρόσβασής τους και των πληροφοριών του λογαριασμού τους. Η ISON διαβεβαιώνει ότι χρησιμοποιεί κάθε διαθέσιμο από τα προβλεπόμενα φυσικά, διοικητικά και τεχνικά μέτρα προστασίας ώστε να διατηρηθεί η ακεραιότητα και η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Αφού λάβουμε τις πληροφορίες που υποβάλλετε, η ISON καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διαφυλάξει την ασφάλεια των συστημάτων μας και το απόρρητο των στοιχείων.

Ωστόσο, το διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και παρακαλούμε να σημειώσετε ότι γι αυτό δεν είναι δυνατόν να παρασχεθεί εγγύηση πως τέτοιες πληροφορίες αποκλείεται να αποκαλυφθούν, να τροποποιηθούν, ή να καταστραφούν από την παραβίαση οποιωνδήποτε φυσικών, τεχνικών, ή διοικητικών μας διασφαλίσεων. Αν η ISON αντιληφθεί απόπειρα παραβίασης ασφαλείας, η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ευαίσθητα δεδομένα, θα σας ειδοποιήσει ηλεκτρονικά, έτσι ώστε να λάβετε τυχόν προστατευτικά μέτρα (αλλαγή κωδικών κλπ). Αν επιθυμείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας από τη λήψη των ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας (office@ison.gr, +302106420001).

7. Υπηρεσίες

Η ISON PSYCHOMETRICA παρέχει σεμινάρια για διαδικτυακή παρακολούθηση (στο εξής «online σεμινάρια»), τα χαρακτηριστικά των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο διαδικτυακό τόπο https://ison.gr/shop. Στην ως άνω ιστοσελίδα είναι επίσης διαθέσιμα σεμινάρια συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, ψυχομετρικά και άλλα τεστ, ενώ είναι δυνατή η αγορά βίντεο διευρυμένης θεματολογίας, καθώς και η αγορά πακέτων υπηρεσιών που προσφέρει η ISON PSYCHOMETRICA.  Η αγορά των online σεμιναρίων, των τεστ και των λοιπών υπηρεσιών από τους χρήστες πραγματοποιείται με τους τρόπους πληρωμής που περιγράφονται κατωτέρω, στην παράγραφο 8.

Το πρόγραμμα του κάθε σεμιναρίου (ύλη), η διάρκειά του και το κόστος αγοράς του, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με τα τεστ, τη συμβουλευτική και τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παρέχει η ISON, περιγράφονται αναλυτικά στο διαδικτυακό τόπο https://ison.gr/shop. Με την αγορά του κάθε προϊόντος/ υπηρεσίας, ο χρήστης αποκτά αυτομάτως πρόσβαση στην παρακολούθησή/χρήση του, όπως περιγράφεται στον ως άνω αναφερόμενο διαδικτυακό τόπο.

Τα online σεμινάρια αποτελούν κυριότητα της ISON PSYCHOMETRICA και υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα. Τα online σεμινάρια διατίθενται μόνο για προσωπική χρήση/παρακολούθηση. Απαγορεύεται ρητά η δημόσια προβολή τους. Επίσης απαγορεύεται ρητά η μεταφόρτωση του περιεχομένου τους (download/ upload), η ηχογράφηση ή με άλλο μέσο καταγραφή τους και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή τους εκτός της πλατφόρμας του διαδικτυακού τόπου https://ison.gr/. Η ISON PSYCHOMETRICA δύναται να αξιώνει αποζημίωση από οποιονδήποτε προβαίνει στις παράνομες αυτές ενέργειες.

8. Τρόποι Πληρωμής

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας Stripe, και με τους τρόπους και την διαδικασία που ορίζεται στην ως άνω πλατφόρμα. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται ένα ασφαλές πλαίσιο για τις πληρωμές και συναλλαγές των επισκεπτών με την ISON PSYCHOMETRICA.

Στην περίπτωση αυτή δεν αποθηκεύονται πουθενά τα στοιχεία σας, παρά μόνο χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια ελέγχου και χρέωσης. Έτσι οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε είναι απόλυτα ασφαλείς. Η εταιρεία μας δε συλλέγει ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία σας, και για αυτό το λόγο χρειάζεται να τα καταχωρείτε εκ νέου για συναλλαγές μέσω αυτού του site.

Σημείωση: Τις υπηρεσίες μας δύνανται να απολαμβάνουν και κάτοικοι εξωτερικού, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Stripe.

Αφού ολοκληρώσετε την πληρωμή σας θα ειδοποιηθείτε με email, και θα σας αποσταλεί στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο το παραστατικό πληρωμής (απόδειξη ή τιμολόγιο) που έχετε επιλέξει κατά την διαδικασία της αγορά σας.

Σημείωση: Είστε υπεύθυνοι για τη σωστή συμπλήρωση των στοιχείων σας στην αίτηση πληρωμής. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως όλα τα πεδία είναι συμπληρωμένα και οι πληροφορίες εντός τους ακριβείς. Η ISON PSYCHOMETRICA δεν ευθύνεται για ανεπιτυχή αιτήματα πληρωμής που οφείλονται σε λανθασμένα ή μη επαρκή στοιχεία Χρήστη.

9. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Σε περίπτωση  που το επιθυμείτε, έχετε τη δυνατότητα να υπαναχωρήσετε από την αγορά σας και να σας καταβάλλουμε το τίμημα, εάν μας κοινοποιήσετε γραπτώς το αίτημά σας αυτό, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της αγοράς (άρθρο 4 § 10 ν. 2251/1994, σε συνδυασμό με ΚΥΑ Ζ1-891/2013), εφόσον δεν έχει γίνει ήδη χρήση των αγορασθέντων. Με την άσκηση της υπαναχώρησης, δεν θα μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας, ενώ εντός της ίδιας προθεσμίας υποχρεούμαστε να σας επιστρέψουμε τυχόν ποσά που μας έχετε καταβάλλει. Για την υπαναχώρηση εντός της περιόδου των 14 ημερών, δεν απαιτείται αιτιολόγηση από την πλευρά σας, ωστόσο ενθαρρύνουμε τους χρήστες μας να την παρέχουν για λόγους πληροφόρησης και βελτίωσης των υπηρεσιών μας.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ISON PSYCHOMETRICA προς διευκόλυνση των χρηστών/καταναλωτών, προτείνει τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους άσκησης του δικαιώματός τους αναιτιολόγητης υπαναχώρησης:

1. με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ISON PSYCHOMETRICA ή

2. με συστημένη επιστολή προς την ISON PSYCHOMETRICA στην ταχυδρομική διεύθυνση.

Σε κάθε περίπτωση η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό της ως άνω δεκατετραήμερης προθεσμίας εκπρόθεσμης άσκησης του δικαιώματος αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του καταναλωτή λαμβάνεται υπόψη μόνο ο χρόνος υποβολής της δήλωσης υπαναχώρησης.

Δικαίωμα υπαναχώρησης δεν υφίσταται στις περιπτώσεις του άρθρου 3ιβ του ν.2251/94, και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό προβλέπεται από τον νόμο ή την παρούσα σύμφωνα με το νόμο.

10. Τιμολόγηση

Η ISON PSYCHOMETRICA διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώνει ελεύθερα την τιμολογιακή πολιτική του ηλεκτρονικού καταστήματος, να τροποποιεί τις αναγραφόμενες τιμές, να αλλάζει ή/και αποσύρει προσφορές με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των Χρηστών/Πελατών, οι οποίοι θα ενημερώνονται για την ισχύουσα κάθε φορά τιμή, από την σχετική ανάρτησή της στην ιστοσελίδα. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες έχουν μια καθορισμένη τιμή, η οποία μπορεί να αντικατασταθεί προσωρινά από ειδικές/προωθητικές τιμές, ενώ δύναται να υπάρξουν προσφορές, εκπτωτικοί κωδικοί και ‘πακέτα χρήσεων των τεστ’, τα οποία η ISON PSYCHOMETRICA μπορεί να αποσύρει οποτεδήποτε κατά τη βούλησή της. Η τελική τιμή γνωστοποιείται στον χρήστη κατά τη διαδικασία της αγοράς και πριν την τοποθέτηση της παραγγελίας και την πληρωμή.

11. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Ως υπεύθυνος προσωπικών δεδομένων ορίζεται ο κ Λάμπρος Σαπλαούρας, δικηγόρος. Κάθε φυσικό πρόσωπο της εταιρείας μας που ενεργεί επεξεργασία ή έχει πρόσβαση σε προσωπικά σας δεδομένα, ενεργεί υπό την απόλυτη εποπτεία του υπευθύνου μας και μόνον κατ’ εντολή του.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, με έδρα την Αττική, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.

12. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας ενδέχεται να αναθεωρούνται κατά καιρούς. Παρακαλούμε να επανέρχεστε σε αυτήν την σελίδα ώστε να είστε ενήμεροι για οποιεσδήποτε αλλαγές.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους του παρόντος ή γενικά για την ISON και τις υπηρεσίες μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: office@ison.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2023

TERMS OF USE – GDPR PRIVACY AND COMPLIANCE POLICY

LAST AMENDMENT: JULY 2023

Please read carefully.

This website was created in order to provide information and services to its visitors. Its use is governed by these terms and conditions, which visitors are invited to read carefully and comply with them. Definitely and in any case, the visitor’s stay on the pages of this website and the use of any information or service provided through these websites, implies unconditional acceptance of these terms and conditions.

These Terms and Conditions may be amended in the future without notice. However, this page will always state the current terms and conditions for the use of this website. This website is used “as is”, without providing the possibility of modifications or other interference by non-certified visitors.

Visitors fully and unconditionally accept the use of the website “as is”, acknowledging that they have no right to interfere with its form or content in any way. The Internet is not a safe environment and information transmitted through it may be corrupted or intercepted or otherwise used in an undesirable manner. ISON makes every effort within the existing technology and its capabilities to protect any information it manages. However, ISON accepts no responsibility whatsoever for any breaches by malicious third parties and the visitors of the website accept this contingency and provide any information at their own sole responsibility.

This website is likely to refer to “hyperlinks” or “banners-links” to other websites, the providers of which have full civil and criminal responsibility for the security, legality and validity of the content of their websites and services, excluding any liability of ISON, such as, but not limited to, liability for intellectual and industrial property rights or any third party rights.

Therefore, visitors are required to comply with the terms of use of these websites and to address directly to their providers for anything arising from their visit and/or use. Except for specific rights of third parties (intellectual and other), all content contained on this website (including but not limited to: trademarks, distinctive features, photographs, visualizations, texts, test processing software, norms, and all files in general), constitutes intellectual, commercial, and industrial property of ISON and is protected by the relevant provisions of Greek, European and international law. This content may not be traded, copied, modified, reproduced, transmitted or distributed in whole or in part by any user in any way whatsoever without written consent from ISON and without explicitly mentioning its source and without a reference to this website. Visitors accept and agree that they will make lawful and appropriate use of this website, subject, among other things, to the legislation concerning the transmission of data from Greece to member states of the European Union and third countries.

Therefore, visitors expressly and not restrictively agree that they will not use this website for:

α) Transmitting or gaining access to content which:

i) violates any third party rights (e.g. intellectual and industrial property rights),

(ii) offends the personality of third parties (e.g. slanderous, racist content),

(iii) is contrary to the law and to good faith and fair dealing,

(iv) harasses in any way the privacy and individual and civil rights of third parties.

b) Misleading anyone as to the origin of the content of this website, damage, in any way, the reputation of the owners or third parties, compromise the security of their network, prevent any visitor from accessing this website or any service hosted in the owners’ network or to bypass their identity verification by them.

c) Installing and promoting, in any way, any kind of unsolicited or unauthorized advertising or unsolicited emails (spam), pyramid schemes and any other form of unsolicited content promotion, as well as install and promote advertisements without the written consent of ISON.

d) Installing, promoting and/or distributing content containing any electronic code, files or programs designed to interfere with, destroy or restrict the operation of any software or telecommunications equipment or to prevent other visitors from using this website (viruses).

In any case of illegal or contrary to the present Terms of Use of this Website, visitors are obliged to compensate ISON for any positive and negative consequential damage.

The non-exercise by the beneficiaries of their rights under these Terms does not imply a waiver of those rights. In order to access certain services or to link to certain websites, visitors’/users’ personal data may be requested in order to award a relevant access code (or codes) for receiving services.

The above information must always be true, accurate, valid, and complete. Visitors are responsible for all operations carried out with the password and are obliged to immediately notify the Owner of any unauthorized use of it, including attempted security breaches. These data are not disclosed by ISON to third parties under any circumstances. The Owners are not liable for any damage or loss that may result from the unauthorized or illegal use of the password by third parties, due to its leakage or for any other reason, and they reserve the right to request compensation from the Visitor in case they suffer any kind of damage from the unauthorized or illegal use of the password. The Owners are entitled at any time to refuse to assign a password or to cancel an assigned password or to terminate the provision of these services to the Visitor and to refuse any current or future use of this Website in case of violation of these Terms of Use.

Privacy Policy & GDPR

 1. Who we are

These Terms and Conditions apply to the use of all products and services provided by the websites “ison.gr”, “isonconsultants.com”, “isonconsultants.eu”, “isonpsy.com”, “isonpsy.eu”, “e-mellon.gr”, “isontests.com”, “prosanatolismos.com”, “aams.gr”, “testars.info”, “testars.eu”, “we4you.gr”, “totalmindfulness.gr”, “totalmindfulness.info” and their content. The website you are visiting is an online entity consisting of services and products which are the property of the limited liability company “LIMITED LIABILITY COMPANY FORWARD OPERATIONS OF MANAGEMENT SYSTEMS LIMITED LIABILITY COMPANY” and the distinctive title “ISON PSYCHOMETRICA” (hereafter “ISON”, “we”, “us” “the Company”), with its registered office in Attica, at Louise Riancour Street, No. 64, P.O. Box 11523, with the V.A.T. number 095407750. ISON follows the requirements of the Law and the Personal Data Protection Authority and formulates its privacy policy in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the European Council, i.e. the General Data Protection Regulation (GDPR), as incorporated into the Greek Legislation by Law 4624/2019, as well as in accordance with the requirements set by Law 3471/2006.

ISON acknowledges that customers, visitors, users, and others who use the Site or other websites owned and/or used by the company value the privacy of their personal data. The Privacy Policy presented herein sets out important information regarding the use and disclosure of user information collected on ISON’s websites. Our Privacy Policy is disclosed here to assist you in making an informed decision about whether to use or continue to use ISON’s Websites.

Α. Data provided by you:

i.         When you register on our website, we collect, if you submit them, identification data, contact details, your e-mail address, your country of residence and your profession. Your account stores information about the actions you take through our website, such as purchasing our products/services, taking a psychometric or other test through our platform, purchasing service packages, counselling, career guidance programs and seminars. After you register, purchase a product or service, and each time you visit this ISON website or log into your account, we may collect certain types of information. If you have submitted your personal information through the ISON’s Websites, you acknowledge our right to use it for the purpose of functionality, management and providing services through the ISON’s Websites to you. We may use your email address for your convenience as a customer, or for informational, or administrative purposes (such as to notify you of important changes to ISON’s Websites), if we have received your relevant consensus.

The provision of personal data by you through the Website to us is never mandatory unless you indicate otherwise. The voluntary provision of such data constitutes express consensus in accordance with Article 6 par. 1 of Regulation 679/2016 and is freely revocable by the visitor providing the data. In the event that you choose not to provide certain data, this may affect your browsing of the Website or the services we can offer you, such as, for example, consulting services carried out online, for which the personalization of the visitor is necessary.

ii. Legal basis:

The main purpose of processing the above data is the provision of services of our websites, which is based on our contractual obligation.

BData collected αutomatically:

 1.            The websites you visit may have access to your personal information, as well as certain non-personally identifiable information such as IP addresses, browser type, clickstream information, etc. in the form of log files. The information in these files (logfiles) may be sent automatically by your browser each time you visit a website. When you register or browse ISON’s web pages, certain information may be automatically recorded and sent by your browser each time you visit our website. These logs may include information such as web request, browser language, Internet Protocol (IP) address, browser type, login/logout pages and Unified Resource Locator (URL), platform type, number of clicks, domain names, landing pages, web pages viewed and the order in which they were viewed, the amount of time spent on specific web pages, the date and time of your visit, and one or more cookies.
 2. Legal Basis:

Our company has a legitimate interest in processing this data in order to ensure the security of networks, information and services against accidental events or illegal or malicious actions that compromise the availability, authenticity, integrity and confidentiality of the stored or transmitted data (e.g. to control “denial of service” attacks), and to establish, exercise or support legal claims.

C. Data we process based on legitimate interest

In addition to the services we provide to you, where we process your data in order to fulfil our contractual obligation, we may process your data to directly promote new services or products. In these cases, we will only process contact details (name, email, phone number, address). Additionally, you can choose not to receive such messages when creating your profile.

To express your interest in seminars, tests, services, and training programs, you need to submit your application through a template (form) on the ISON PSYCHOMETRICA platform. When filling in the form for expressing interest in seminars, tests, services, and training programs, you will need to provide, with your free consensus, some of your personal data, including but not limited to your full name, telephone number and email address. Your personal data is stored in a database on the Website and is used solely for purposes related to the monitoring of the programs provided through the Website. All personal data from the expression of interest form is automatically removed or protected through anonymity for a reasonable period of time after completion of the seminar, service or program. The now anonymous information and aggregated data will be retained for statistical purposes such as recording the expressions of interest received. However, the user’s right to forget and delete his/her personal data from the database remains.  You also have the right at any time to update your registration data in the databases of the Website.

However, even if you initially choose to let us process your data for this purpose, and then change your mind, you reserve the right to object to the processing of your data for this purpose, either through your settings or by sending us a relevant e-mail message.

ISON PSYCHOMETRICA may keep on file and process any personal data of visitors to the website https://ison.gr/, which will come to its knowledge on the basis of any requests and / or transactions in order to support, promote and execute the transactional relationship. Each user/visitor of the website reserves the right to inform or object to the processing of their data, based on the provisions of Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the European Council.

    ISON PSYCHOMETRICA bears no responsibility towards the user/visitor of the website https://ison.gr/ in case of use of the personal data that the user/visistor has declared to a third party or legal entity through a hyperlink to the website of this third party or legal entity through the website https://ison.gr/.

Under no circumstances do we share or transfer your data to third parties for commercial purposes. Privacy of personal data is strictly respected by ISON.

 1. We may disclose personal and/or non-personally identifiable information only if required by law, or for the purposes of a judicial action, or an investigating warrant, or if, in our sole discretion, we consider such action necessary to comply with laws (such as EU Copyright Act). It may be necessary to disclose information in particular for the purposes of a judicial investigation, prevention, or taking action regarding suspicious or illegal activities including, but not limited to, fraud, potential threats to the public or private security of any person, violations of our Terms of Service, or as may otherwise be determined by law.
 2. ISON also reserves the right to disclose personal and/or non-personally identifiable information that ISON deems appropriate or necessary to enforce our Terms of Use of our Services, to take precautionary measures regarding liability, to investigate and defend its rights against claims or defenses of third parties, to assist government agencies, to protect the security or integrity of our websites, products and services, and to exercise or protect the rights, ownership, or security of ISON, our staff and partners, our users or others.
 3. Transfer of personal data outside the EEA: Your personal data collected through the ISON website is not transferred outside the European Economic Area. If it is required in the future, within the scope of the Body’s powers and within the framework of its legal obligations or claims, to carry out a transfer to a third country or international organization, this will be carried out under the conditions of legal and secure transfer provided by Regulation 679/2016 and the national legislation. In addition, in the cases provided for by the current legislation, you will be fully informed about the transfer in question prior to the transfer.

We keep limited personal data stored, including financial transaction records, for up to 5 years or as long as required by law for accounting and administrative purposes. All other data is destroyed in less than two years. Please note that by providing your personal data on our website, ISON PSYCHOMETRICA acquires the right to delete them from the database. If we consider that there is a need to keep some records for a longer period of time, for example when they concern matters related to financial disputes with third parties, then we reserve the right to keep these data for as long as necessary. We also keep the messages from our conversations via e-mail as a record of our contacts and so as to be able to deal with any problems that may arise.

We are committed to inform you about the progress of your request within one month of receiving it.

In case you believe that we do not comply with the legislation on personal data protection, you have the right to file a complaint to the responsible supervisory authority (the Personal Data Protection Authority in Greece).

If you have any questions or issues regarding the protection of your data by us, please do not hesitate to contact us at office@ison.gr

To protect your privacy and security, we take any reasonable measure (such as setting or assigning a single unique password) to verify your identity before we grant you permission to access certain of our services or specific areas of the website. Users are always responsible for maintaining the confidentiality of their password and account information. ISON assures that it uses all available physical, administrative, and technical protection measures to maintain the integrity and security of your personal information. Once we receive the information you submit, ISON makes every effort to maintain the security of our systems and the privacy of your information.

However, the Internet is not a secure environment and please note that therefore no guarantee can be given that such information will not be disclosed, altered, or destroyed by a breach of any of our physical, technical, or administrative safeguards. If ISON becomes aware of a security breach attempt that may compromise sensitive data, we will notify you electronically so that you can take any protective measures (change passwords, etc.). If you wish to withdraw your consent from receiving electronic notifications you should contact us (office@ison.gr, +302106420001).

7. Services

ISON PSYCHOMETRICA provides seminars for online attendance (hereinafter “online seminars”), the features of which are described in detail on the website https://ison.gr/shop. On the aforementioned website are also available seminars on counselling and career guidance, psychometric and other tests, and it is possible to purchase videos on a wider range of topics, as well as to purchase services offered by ISON PSYCHOMETRICA.  The purchase of online seminars, tests and other services by users is carried out by the payment methods described below, under paragraph 8.

The programme of each seminar (syllabus), its duration and its cost, as well as information about the tests, counselling and other services provided by ISON, are described in detail on the website https://ison.gr/shop. With the purchase of each product/service, the user automatically gains access to its monitoring/use, as described on the aforementioned website.

The online seminars are the property of ISON PSYCHOMETRICA and are subject to copyrights. The online seminars are available for personal use/attendance only. Their public display is expressly prohibited. It is also expressly forbidden to download/upload their content, to record and /or transmit them in any way and to reproduce them in any way outside the platform of the website https://ison.gr/. ISON PSYCHOMETRICA may claim compensation from anyone who carries out these illegal actions.

8. Payment methods

Payments will be made electronically, through the Stripe platform, and in the ways and procedures set out in the aforementioned platform. In this way, a secure framework is provided for the payments and transactions of visitors with ISON PSYCHOMETRICA.

In this case, your personal data are not stored anywhere, but only used during the check and billing process. Thus the transactions you make are completely secure. Our company does not collect or store your data in any way, which is why you need to re-enter them for transactions through this site.

Note: Our services can also be purchased by foreign residents, through the Stripe online platform.

After you complete your payment, you will be notified by email, and you will be sent to your email address the payment document (receipt or invoice) selected during the process of your purchase.

Note: You are responsible for filling in your personal data correctly on the payment application form. Please ensure that all fields are completed, and the information provided within them is accurate. ISON PSYCHOMETRICA is not responsible for unsuccessful payment requests due to incorrect or insufficient User information.

9. Right of withdrawal

If you wish, you have the option to withdraw from your purchase and we will refund you the price paid, if you notify us in writing of your request within 14 calendar days from the day of purchase (article 4 § 10 of Law 2251/1994, combined with KYA Z1-891/2013), if the purchased ones have not already been used. By exercising the right of withdrawal, you will no longer be able to use the services of our website, and within the same period we are obliged to refund any amounts you have paid to us. No justification is required on your part to withdraw within the 14-day period, however we encourage our users to provide it in for informational purposes and for helping us improve our services.

For the convenience of ISON’s e-shop users/consumers, ISON PSYCHOMETRICA proposes the following alternative ways of exercising their right of unjustified withdrawal:

1. by sending an e-mail message to the e-mail address of ISON PSYCHOMETRICA, or

2. by registered letter to ISON PSYCHOMETRICA’s postal address.

In any case, the exercise of the right of withdrawal must be accompanied by the necessary legal documents.

It should be noted that for the calculation of the above fourteen-day period for the late exercise of the consumer’s right of unjustified withdrawal, only the time of submission of the withdrawal notice is considered.

The right of withdrawal does not exist in the cases of article 3b of Law 2251/94, and in any other case where this is provided by law or the present according to the law.

10. Pricing

ISON PSYCHOMETRICA reserves the right to freely formulate the pricing policy of the e-shop, to modify the indicated prices, to change and/or withdraw offers with or without prior notice to the Users/Customers, who will be informed of the current price list at any time, from the relevant posting on the website. All products’ prices listed in e-shop are in euros and include VAT.

All products and services have a fixed price, which may be temporarily replaced by special/promotional prices, and there may be offers, discount codes and ” tests’ uses packages”, which ISON PSYCHOMETRICA may withdraw at any time at its discretion. The final price is announced to the user during the purchase process and prior to placing the order and payment.

11. Data Protection Officer

Lampros Saplaouras, Lawyer is appointed as our Data Protection Officer. Any individual of our company who processes or has access to your personal data, acts under the absolute supervision of our Data Protection Officer and only on his instructions.

In case you consider that the processing of your data violates Regulation (EU) 2016/679, you have the right to submit a complaint to the Data Protection Authority, based in Attica, 1-3 Kifissia Avenue, 115 23, Athens, https://www.dpa.gr/, tel. 2106475600.

12. This Privacy Policy and the Terms of Use of our Websites may be revised from time to time. Please return to this page to be notified of any changes.

Please contact us for any questions or clarifications regarding the terms hereof or in general about ISON and our services via e-mail: office@ison.gr

LAST AMENDMENT: JULY 2023