See the English version of the Terms of use GDPR Privacy and Compliance Policy in the end of Greek version.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ GDPR

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή.

Ο δικτυακός αυτός τόπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες του. Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε και σε κάθε περίπτωση η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας ή υπηρεσίας παρέχεται μέσα από αυτές τις ιστοσελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις μπορεί να τροποποιηθούν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση. Εν τούτοις, η παρούσα σελίδα πάντα θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου. Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη-πιστοποιημένους επισκέπτες.

Οι επισκέπτες αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα την χρήση του «ως έχει», αναγνωρίζοντας ότι δεν έχουν δικαίωμα παρέμβασης στη μορφή ή το περιεχόμενό του καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Το διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και η πληροφορία που διακινείται μέσω αυτού είναι ενδεχόμενο να αλλοιωθεί ή να υποκλαπεί ή κατ’ άλλον τρόπο να χρησιμοποιηθεί με τρόπο ανεπιθύμητο.

Η ISON καταβάλλει κάθε προσπάθεια στα πλαίσια της υπάρχουσας τεχνολογίας και των δυνατοτήτων της να προστατεύει κάθε πληροφορία που διαχειρίζεται. Παρόλα αυτά δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιεσδήποτε τυχόν παραβιάσεις από κακόβουλους τρίτους και οι επισκέπτες της ιστοσελίδας αποδέχονται αυτό το απευκταίο ενδεχόμενο και παρέχουν τις όποιες πληροφορίες με δική τους αποκλειστικά ευθύνη.

Ο παρών δικτυακός τόπος είναι ενδεχόμενο να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων” hyperlinks ή banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της ISON, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου.

Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών. Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα, λογισμικό επεξεργασίας τεστ, νόρμες και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία της ISON και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.

Το περιεχόμενο αυτό δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη χωρίς σχετική γραπτή άδεια από την ISON και χωρίς να αναφέρεται ρητά η πηγή του και να υπάρχει σχετική παραπομπή στον ιστότοπο αυτό. Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. 

Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για:
α) Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:
i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),
ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό),
iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
iv) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.

β) Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των ιδιοκτητών ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο των ιδιοκτητών ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτούς.

γ) Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ISON.

δ) Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει οποιοδήποτε ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο (ιούς).

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους Όρους Χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την ISON για κάθε θετική και αποθετική της ζημία.
Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά. Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν τα στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών με σκοπό την απονομή σχετικού κωδικού (ή κωδικών) πρόσβασης για την λήψη υπηρεσιών.

Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την ιδιοκτήτρια εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε, ακόμα και για απόπειρα παραβίασης ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δε γνωστοποιούνται από την ISON σε τρίτους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. 

Οι ιδιοκτήτες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την καταβολή αποζημίωσης από τον επισκέπτη, σε περίπτωση που υποστούν οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Οι ιδιοκτήτες δικαιούνται οποτεδήποτε να αρνηθούν την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσουν απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών στον επισκέπτη και να αρνηθούν οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου σε περίπτωση παραβίασης αυτών των Όρων Χρήσης.

Όροι χρήσης τελικού χρηστή για το λογισμικό ISONtests

Η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη της ISON Psychometrica (η "Άδεια") είναι νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς (είτε είστε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο) και στην ISON Psychometrica, με αντικείμενο τα προϊόντα λογισμικού ISONtests, παρεχόμενα αποκλειστικά από την ISON Psychometrica και τις εταιρίες που με την άδειά της διανέμουν το λογισμικό αυτό. 

Τα ISONtests περιλαμβάνουν λογισμικό ηλεκτρονικού υπολογιστή και ενδέχεται να περιλαμβάνουν συναφή μέσα αποθήκευσης και ψηφιακής μετάδοσης πληροφορίας, βάσεις δεδομένων, πίνακες με νόρμες, μαθηματικές εξισώσεις, κείμενα, ερωτηματολόγια και άμεση ("online") ή ηλεκτρονική τεκμηρίωση ("ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ"). Οποιοδήποτε λογισμικό παρέχεται μαζί με το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και έχει ξεχωριστή άδεια χρήσης τελικού χρήστη χορηγείται υπό τους όρους αυτής της άδειας. 

Εάν αποκτήσετε πρόσβαση, κάνετε λήψη, εγκαταστήσετε, αντιγράψετε ή χρησιμοποιήσετε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, δηλώνετε ότι συμφωνείτε ανεπιφύλακτα με τους όρους αυτής της Άδειας και δεσμεύεστε από αυτούς. Το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ προστατεύεται από τους νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και από άλλους συναφείς νόμους και συμβάσεις.

Ρητά συμφωνείται ότι παραχωρείται μόνον άδεια χρήσης του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Η ISON Psychometrica και οι εταιρίες που με την άδειά της διανέμουν το λογισμικό αυτό δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση απέναντι στον χρήστη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία ή βλάβη που οφείλεται ή συνδέεται με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του πακέτου λογισμικού ή των προγραμμάτων της. 

Περαιτέρω, η ISON Psychometrica και οι εταιρίες που με την άδειά της διανέμουν το λογισμικό αυτό δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για: (α) λάθη, ανακρίβειες, (β) οποιαδήποτε ζημία (περιουσιακή ή ηθική) ήθελε προκληθεί από τη χρήση του λογισμικού ή αν οποιονδήποτε τρίτο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο χρησιμοποιεί το λογισμικό, και (γ) οποιοδήποτε λάθος από πράξη ή παράλειψη επί του περιεχομένου του λογισμικού. 

Η ISON Psychometrica και οι εταιρίες που διανέμουν με την άδειά της το λογισμικό αυτό δεν εγγυώνται ούτε την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ούτε την απόλυτη ακρίβεια των αποτελεσμάτων αυτών σε οποιοδήποτε από τα προγράμματά της είτε τα τεστ της. Τα αποτελέσματα των τεστ αποτυπώνουν την εικόνα του εξεταζόμενου τη στιγμή της εξέτασης και είναι χρήσιμα ως υποθέσεις προς επιβεβαίωση και από άλλες πηγές δεδομένων (συνεντεύξεις, βιογραφικά στοιχεία, άλλες αξιολογήσεις κλπ). 

Τα αποτελέσματα των τεστ προκύπτουν από τις απαντήσεις του εξεταζόμενου την ώρα της εξέτασης, οπότε ενδέχεται να μην αντανακλούν την εν γένει στάση του σε άλλες περιστάσεις. Τα στοιχεία που αποτυπώνονται με τα τεστ μπορεί να μεταβληθούν με την πάροδο του χρόνου ή από έκτακτα γεγονότα και για τον λόγο αυτό, τα αποτελέσματα είναι αξιοποιήσιμα για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μόνο σε συνδυασμό με την επαγγελματική κρίση ειδικών εκπαιδευμένων στη χρήση τους. 

Η ISON Psychometrica και οι εταιρίες που με την άδειά της διανέμουν το λογισμικό αυτό δεν εγγυώνται την απρόσκοπτη λειτουργία του λογισμικού ούτε την άμεση αποκατάσταση της ορθής και πλήρους λειτουργίας του σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας. Η ISON Psychometrica και οι εταιρίες που με την άδειά της διανέμουν το λογισμικό αυτό επιφυλάσσονται για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους κατά οποιουδήποτε αγοράζει, πωλεί, μεταπωλεί ή κατά οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιεί παράνομα αντίγραφα του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.


Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & GDPR
1.	Ποιοι είμαστε
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αφορούν τη Χρήση όλων των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από τους ιστότοπους  "ison.gr", "isonconsultants.com", "isonconsultants.eu",  "isonpsy.com", "isonpsy.eu", "e-mellon.gr", “isontests.com”, “prosanatolismos.com”, “aams.gr”, “testars.info”, “testars.eu”, “we4you.gr”, “totalmindfulness.gr”, “totalmindfulness.info” και το περιεχόμενό τους. Ο ιστότοπος που επισκέπτεστε είναι μία διαδικτυακή οντότητα που συναποτελείται από υπηρεσίες και προϊόντα τα οποία αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ISON PSYCHOMETRICA» («ISON», «εμείς», «η εταιρεία»), με έδρα την Αττική, επί της οδού Λουΐζης Ριανκούρ αρ. 64,ΤΚ 11523, με Α.Φ.Μ. 095407750 και αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου Γ.Ε.Μ.Η 1568201000.

Η ISON ακολουθεί τις απαιτήσεις του Νόμου και της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και διαμορφώνει την πολιτική απορρήτου που ακολουθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις που θέτει ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ήτοι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη διά του  Νόμου 4624/2019, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θέτει ο Ν. 3471/2006.

Η ISON αναγνωρίζει ότι οι πελάτες, οι επισκέπτες, οι χρήστες, και όσοι άλλοι χρησιμοποιούν τον ιστότοπο ή άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν ή/και που χρησιμοποιούνται από εμάς εκτιμούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων τους. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που παρουσιάζεται εδώ αναφέρει σημαντικές πληροφορίες που αφορούν στη χρήση και την κοινοποίηση πληροφοριών των χρηστών που συλλέχθηκαν στους Ιστότοπους της ISON. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας δημοσιοποιείται εδώ για να σας βοηθήσει στη λήψη μιας τεκμηριωμένης απόφασης σχετικά με το εάν θα χρησιμοποιήσετε ή θα συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες της ISON.

2.	Ποια δεδομένα σας συλλέγουμε: 
Α. Παρεχόμενα δεδομένα από εσάς:
i.	Κατά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας συλλέγουμε, εφόσον τα συμπληρώσετε, στοιχεία ταυτοποίησης, στοιχεία επικοινωνίας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, τη χώρα κατοικίας σας και το επάγγελμά σας. Στον λογαριασμό σας αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που πραγματοποιείτε μέσω του ιστότοπων μας, όπως η αγορά προϊόντων/ υπηρεσιών μας, η διενέργεια ψυχομετρικού ή άλλου τεστ μέσω της πλατφόρμας μας. Μετά την εγγραφή, την αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, και κάθε φορά που επισκέπτεστε αυτή την ιστοσελίδα της ISON ή εισέρχεστε στον λογαριασμό σας, ενδέχεται να συλλέγουμε συγκεκριμένου τύπου πληροφορίες. Εάν έχετε υποβάλλει προσωπικές σας πληροφορίες μέσω των ιστοσελίδων της ISON, μας αναγνωρίζετε το δικαίωμα να τις χρησιμοποιούμε για λόγους λειτουργικότητας, διαχείρισης και παροχής υπηρεσιών μέσω των ιστοσελίδων της ISON προς εσάς. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για την εξυπηρέτησή σας ως πελάτη, ή για λόγους ενημέρωσης, ή διοικητικούς λόγους (όπως να σας ειδοποιήσουμε για σημαντικές αλλαγές σε Ιστοσελίδες της ISON), εφόσον έχουμε λάβει την σχετική σας συναίνεση.

ii.	Νομική Βάση: 
Ο βασικός σκοπός επεξεργασίας των ως άνω δεδομένων, είναι η παροχή υπηρεσιών των ιστότοπων μας, εδράζεται δηλαδή σε συμβατική μας υποχρέωση. 
B. Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα: 
i.	Οι ιστότοποι που επισκέπτεστε ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες σας καθώς και ορισμένες μη-προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες, όπως διευθύνσεις IP, τύπος του περιηγητή, clickstream στοιχεία, κ.λπ. σε Αρχεία καταγραφής. Οι πληροφορίες αυτών των αρχείων (logfiles) μπορεί να αποστέλλονται αυτόματα από τον περιηγητή σας κάθε φορά που επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα. Κατά την εγγραφή σας ή κατά την προβολή ιστοσελίδων της ISON, ενδέχεται να καταγράφονται αυτόματα ορισμένες πληροφορίες που στέλνει ο περιηγητής σας, κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστοχώρο μας. Οι καταγραφές αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως το αίτημα Ιστού, τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, τη διεύθυνση πρωτοκόλλου του Διαδικτύου (IP), τον τύπο του περιηγητή, τις σελίδες αναφοράς/εξόδου και του Ενιαίου Εντοπιστή Πόρων (URL), τον τύπο της πλατφόρμας, τον αριθμό των κλικ, τα ονόματα τομέων, σελίδες προορισμού, σελίδες που προβλήθηκαν και τη σειρά με την οποία προβλήθηκαν, το χρονικό διάστημα που παραμείνατε σε συγκεκριμένες σελίδες, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας, και ένα ή περισσότερα cookies.


ii.	Νομική Βάση: 
Η εταιρεία μας έχει έννομο συμφέρον να επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων (π.χ. έλεγχος επιθέσεων «άρνησης υπηρεσίας»), αλλά και να θεμελιώσουμε, να ασκήσουμε ή να υποστηρίξουμε νομικές αξιώσεις.
Γ. Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε βάσει εννόμου συμφέροντος 
Πέραν των υπηρεσιών που σας παρέχουμε, όπου και επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας προκειμένου να εκπληρώσουμε τη συμβατική μας υποχρέωση, ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα σας για την απευθείας προώθηση νέων υπηρεσιών ή προϊόντων (marketing). Στις περιπτώσεις αυτές θα επεξεργαστούμε μόνο στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο, διεύθυνση). Επιπρόσθετα, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να μη λαμβάνετε τέτοια μηνύματα, κατά τη δημιουργία του προφίλ σας. Ακόμη όμως και στην περίπτωση που αρχικά επιλέξετε να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας για τον σκοπό αυτό, και στην συνέχεια αλλάξετε γνώμη, διατηρείτε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για το σκοπό αυτό, είτε μέσω των ρυθμίσεών σας, είτε αποστέλλοντάς μας σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.3.	Προϋποθέσεις διαβίβασης/ διαμοιρασμού δεδομένων.
Σε καμία περίπτωση δεν διαμοιραζόμαστε ή διαβιβάζουμε δεδομένα σας σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς. Το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων τηρείται από την ISON με μεγάλη αυστηρότητα.
i.	Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε προσωπικές ή/και μη-προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες μόνον εάν απαιτείται από το νόμο, ή για τους σκοπούς μίας δικαστικής ενέργειας, ή ενός εντάλματος έρευνας, ή αν σύμφωνα με την κρίση μας θεωρούμε πως τέτοια δράση είναι απαραίτητη για να συμμορφωθούμε με νόμους (όπως ο νόμος περί πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΕ). Μπορεί να κριθεί απαραίτητο να κοινοποιήσουμε πληροφορίες ειδικότερα για σκοπούς δικαστικής έρευνας, πρόληψης, ή λήψης μέτρων σχετικά με ύποπτες ή παράνομες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν -αλλά δεν περιορίζονται σε- απάτη, πιθανές απειλές στη δημόσια ή ιδιωτική ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου, παραβιάσεις των Όρων Χρήσης της υπηρεσίας μας, ή όπως αλλιώς ενδέχεται να καθορίζεται από το νόμο.
ii.	Η ISON επίσης διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει προσωπικές ή/και μη-προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που η ISON θεωρεί σωστές ή απαραίτητες για την επιβολή των Όρων Χρήσης των υπηρεσιών μας, να λάβει προληπτικά μέτρα που αφορούν σε ευθύνες, να διερευνήσει και να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της απέναντι σε αξιώσεις ή αιτιάσεις τρίτων, να βοηθήσει κυβερνητικές υπηρεσίες, να προστατεύσει την ασφάλεια ή την ακεραιότητα των ιστοχώρων, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, και για να ασκήσει ή να προστατεύσει τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία, ή την ασφάλεια της ISON, του προσωπικού και των συνεργατών μας, των χρηστών μας ή άλλων. 

4.	Διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων σας
Διατηρούμε αποθηκευμένα περιορισμένα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των εγγραφών οικονομικών συναλλαγών, για διάστημα έως και 5 ετών ή όσο απαιτείται κάθε φορά από τον νόμο για λογιστική αρχειοθέτηση και διοικητικούς λόγους. Τα υπόλοιπα δεδομένα καταστρέφονται σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών. Αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει ανάγκη διατήρησης κάποιων εγγραφών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα όταν αφορούν σε θέματα που αναφέρονται σε οικονομικές διαφορές με τρίτους, τότε διατηρούμε το δικαίωμα να κρατήσουμε αυτά τα δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται. Επίσης, διατηρούμε τα μηνύματα από τις συνομιλίες μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως καταγραφή των επαφών μας και για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει.

5.	Ποια είναι τα δικαιώματά σας ως προς την επεξεργασία των δεδομένων σας εκ μέρους μας; 
i.	Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να υποβάλλετε αίτημα για να ενημερωθείτε εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα και, αν ναι ποια είναι αυτά, και κάποιες ακόμα πληροφορίες, όπως π.χ. ο σκοπός επεξεργασίας, οι αποδέκτες κ.α. 
ii.	Δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή να ζητήσετε τη διόρθωση ή και τη συμπλήρωση των στοιχείων σας, (σημαντική σημείωση: έχετε τη δυνατότητα να διορθώσετε οποιοδήποτε στοιχείο μέσω του προφίλ σας)
iii.	Δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή να ζητήσετε, υπό προϋποθέσεις, τη διαγραφή των δεδομένων σας
iv.	Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δηλαδή να εξασφαλίζετε, υπό προϋποθέσεις, τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας εκ μέρους μας
v.	Δικαίωμα εναντίωσης, δηλαδή να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας που γίνεται με βάση το έννομο συμφέρον μας (εμπορική προώθηση)
vi.	Τέλος, σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων (data breach), η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και εφόσον αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ, έχουμε την υποχρέωση να σας ενημερώσουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
Δεσμευόμαστε ότι εντός ενός μηνός από την λήψη του αιτήματός σας, θα σας έχουμε ενημερώσει για την πορεία του. 
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δε συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή (στην Ελλάδα η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).
Για οποιοδήποτε ερώτημα ή ζήτημα αντιμετωπίζετε σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας εκ μέρους μας, παρακαλούμε να μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο office@ison.gr6.	Ποια μέτρα προστασίας των δεδομένων σας λαμβάνουμε: 
Για να προστατεύσουμε το απόρρητο και την ασφάλειά σας, λαμβάνουμε κάθε καθιερωμένο μέτρο (όπως π.χ. ο καθορισμός ή η απόδοση ενός και μοναδικού κωδικού πρόσβασης) για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας προτού σας δώσουμε άδεια για πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες μας ή συγκεκριμένες περιοχές του ιστότοπου. Οι χρήστες είναι κάθε στιγμή υπεύθυνοι για τη διατήρηση της μυστικότητας του κωδικού πρόσβασής τους και των πληροφοριών του λογαριασμού τους. Η ISON διαβεβαιώνει ότι χρησιμοποιεί κάθε διαθέσιμο από τα προβλεπόμενα φυσικά, διοικητικά και τεχνικά μέτρα προστασίας ώστε να διατηρηθεί η ακεραιότητα και η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Αφού λάβουμε τις πληροφορίες που υποβάλλετε, η ISON καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διαφυλάξει την ασφάλεια των συστημάτων μας και το απόρρητο των στοιχείων.
Ωστόσο, το διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και παρακαλούμε να σημειώσετε ότι για αυτό δεν είναι δυνατόν να παρασχεθεί εγγύηση πως τέτοιες πληροφορίες αποκλείεται να αποκαλυφθούν, να τροποποιηθούν, ή να καταστραφούν από την παραβίαση οποιωνδήποτε φυσικών, τεχνικών, ή διοικητικών μας διασφαλίσεων. Αν η ISON αντιληφθεί απόπειρα παραβίασης ασφαλείας, η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ευαίσθητα δεδομένα, θα σας ειδοποιήσει ηλεκτρονικά, έτσι ώστε να λάβετε τυχόν προστατευτικά μέτρα (αλλαγή κωδικών κλπ). Αν επιθυμείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας από τη λήψη των ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας (office@ison.gr, +302106420001).

7.	Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Ως υπεύθυνος προσωπικών δεδομένων ορίζεται ο Νικόλαος Σταθόπουλος του Βασιλείου, διαχειριστής της εταιρείας μας. Κάθε φυσικό πρόσωπο της εταιρείας μας που ενεργεί επεξεργασία ή έχει πρόσβαση σε προσωπικά σας δεδομένα, ενεργεί υπό την απόλυτη εποπτεία του υπευθύνου μας και μόνον κατ’ εντολή του. 
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, με έδρα την Αττική, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.

8.	Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας ενδέχεται να αναθεωρούνται κατά καιρούς. Παρακαλούμε να επανέρχεστε σε αυτήν την σελίδα ώστε να είστε ενήμεροι για οποιεσδήποτε αλλαγές.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους του παρόντος ή γενικά για την ISON και τις υπηρεσίες μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: office@ison.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
TERMS OF USE - GDPR PRIVACY AND COMPLIANCE POLICY 
LAST AMENDMENT: DECEMBER 2021
Please read carefully.

This website was created in order to provide information and services to its visitors. Its use is governed by these Terms and Conditions, which visitors are invited to read carefully and comply with them. Definitely and in any case, the visitor's stay on the pages of this website and the use of any information or service provided through these websites, implies unconditional acceptance of these terms and conditions.

These Terms and Conditions may be amended in the future without any prior notice. However, this page will always state the current terms and current conditions for the use of this website. This website is used "as it", without providing the possibility of modifications or other interventions by non-certified visitors.

Visitors fully and unconditionally accept the use of "as is", acknowledging that they have no right to interfere with its form or content in any way. The Internet is not a safe environment and the information that is exchanged through it, is liable to be corrupted or intercepted or otherwise used in an undesirable manner. ISON makes every effort within the existing technology and its capabilities to protect any information it manages. However, it does not bear any responsibility for any violations by malicious third parties and the visitors of the website accept this contingency and provide any information at their own sole responsibility.

This website is likely to refer to "hyperlinks" or "banners-links" to other websites, the providers of which also have full civil and criminal liability for the security, the legality and validity of the content of their websites and services, excluding each ISON responsibility, such as indicative liability for intellectual and industrial property rights or any third party right.

Therefore, visitors are required to comply with the terms of use of these websites and to address directly to their providers for anything that arises from their visit and / or use. Except for specific third-party rights (intellectual and other), all content contained on this website (indicative: trademarks, distinctive features, photographs, texts, test processing software, norms and all files generally), constitutes intellectual, commercial and industrial property of ISON and is protected by the relevant provisions of Greek, European and international law. 

This content may in no case be wholly or partly traded, copied, modified, reproduced, relayed, or transmitted or distributed in any way by any user without written consent from ISON and without explicitly mentioning its source and referring to this website. Visitors accept, and agree that they will make lawful and appropriate use of this website, subject among other things to the legislation regarding the transmission of data from Greece to member states of the European Union and third countries. 

Therefore, visitors expressly and not restrictively agree that they will not use this website for:
(a) Transmit or gain access to content which:
(i) violates any third party rights (e.g. intellectual and industrial property),
(ii) offend the personality of third parties (e.g. slanderous, racist),
(iii) contradicts the law and good practices,
(iv) harasses in any way the privacy and civil and social rights of third parties.

(b) Mislead anyone as to the origin of the content of this website, to damage, in any way, the reputation of the owners or third parties, to endanger the security of their network, to prevent any visitor from accessing this website or any service housed in the owners' network or bypass their identity verification by them.

(c) Install and promote, in any way, any kind of unsolicited or unauthorized advertising or unsolicited by the recipient e-mails (spam), pyramid schemes and any other form of unwanted content promotion, as well as install and promote ads without the written consent of ISON.

(d) Install, promote and/or make available content containing any electronic code, files or programs designed to interfere with, destroy or restrict the operation of any software or telecommunications equipment or prevent other visitors from using this website (viruses).
In any case of illegal or contrary to these Terms of Use of this Website, visitors are obliged to compensate ISON for any positive and negative consequential damage.


The non-exercise by the beneficiaries of these terms of their rights shall not entail their waiver of these rights. To access certain services or to link to certain websites, visitors’/users' data may be requested for the purpose of awarding a relevant password (or passwords) for receiving services.

The above information must always be true, accurate, valid and complete. Visitors are responsible for all operations carried out with the password and are required to immediately notify the owner of any unauthorized use of the password and for any, even attempted security breach. This information is not disclosed by ISON to third parties under any circumstances.

The owners are not responsible for any damage or loss that may result from the arbitrary or illegal use of the password by third parties, due to its leakage or for any other reason and reserve the right to request compensation from the visitor, in case they suffer any kind of damage from the arbitrary or illegal use of the password. The owners are entitled at any time to refuse the award of a password or to cancel an awarded password or to terminate the provision of these services to the visitor and to refuse any current or future use of this website in case of violation of these Terms of Use. 

End User terms and conditions of ISON Psychometrica software

The End User License Agreement of ISONtests (the "License") is a legal agreement between you (either a natural or legal person) and ISON Psychometrica and/or the appointed vendors concerning software products (ISONtests) solely provided by them. The ISONtests include computer software and may include associated media, texts, questionnaires, databases, norm tables, mathematical equations and direct ("online") or electronic documentation ("SOFTWARE PRODUCT"). Any software provided along with the SOFTWARE PRODUCT and has separate end user license is granted under the terms of this license. If you access, install, copy, download, or use in any other way the SOFTWARE PRODUCT, you agree to the terms of this License and to be bound by them.

ISON Psychometrica and/or the appointed vendors are not responsible towards the user regarding any direct or indirect loss or damage caused by or associated with the use or inability to use the software package or its programs. ISON Psychometrica and/or the appointed vendors accept no responsibility whatsoever for: (a) errors, inaccuracies, (b) any damage (monetary or moral) caused by the use of the software or of any third person not entitled to use the software, and (c) any error caused by an act or omission of the source content. ISON Psychometrica and/or the appointed vendors guarantee neither the completeness of the information provided in the software package, or the absolute accuracy of the results in any of its programs or its tests.

Test results are based on the respondent's reaction to test items at the time of taking the test, which may not necessarily reflect the way they usually react in other situations. The statements contained in any computer-generated report should be viewed as hypotheses to be validated against other sources of data such as interviews, biographical data, and other assessment results. All information in the reports is confidential and should be treated responsibly. 

ISON Psychometrica and/or the appointed vendors do not guarantee the smooth running of the software or the immediate restoration of the proper and full functioning in case of damage or technical malfunction. ISON Psychometrica and/or the appointed vendors reserve for every legal right against any purchase, sell, resell or in any use of illegal copies of the SOFTWARE PRODUCT in all or in part. The SOFTWARE PRODUCT is protected by copyright laws, regulations and international copyright agreements, as well as other relevant laws and conventions. Permission is granted only for the use of the SOFTWARE PRODUCT.

Privacy Policy & GDPR
1.	Who we are
These Terms and Conditions concern the Use of all products and services provided by the websites "ison.gr", "isonconsultants.com", "isonconsultants.eu",  "isonpsy.com", "isonpsy.eu", "e-mellon.gr", “isontests.com”, “prosanatolismos.com”, “aams.gr”,  “testars.info”, “testars.eu”, “we4you.gr”, “totalmindfulness.gr”, “totalmindfulness.info” and their content. The website you are visiting is an online entity consisting of services and products owned by the limited liability company under the name "ADVANCE APPLICATIONS IN MANAGEMENT SYSTEMS LIMITED LIABILITY COMPANY" and the distinctive title "ISON PSYCHOMETRICA" (hereafter, "ISON", "we", “us”, "the company"), based in Attica, 64 Louise Riancourt Str., 115 23, GR, with V.A.T. number 095407750 G.E.MI. (GENERAL COMMERCIAL REGISTRY) 1568201000. ISON follows the requirements of the Law and the Personal Data Protection Authority and forms the privacy policy it follows in accordance with the provisions set by regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and the European Council, namely the General Data Protection Regulation (GDPR) as incorporated in the Greek Legislation by Law 4624/2019, as well as in accordance with the requirements set by Law 3471/2006.

ISON acknowledges that customers, visitors, users, and others who use the website or other websites owned and / or used by the company value the privacy of their personal data. The Privacy Policy presented here sets out important information regarding the use and disclosure of user information collected on ISON's websites. Our Privacy Policy is made public here to assist you in making an informed decision about whether to use or continue to use ISON's websites.

2.	What data do we collect from you:
A. Data provided by you:

i.	When you register on our website, if you submit your identification and contact details, we collect your email address, your country of residence and your profession. Your account stores information about the actions you take through our websites, such as purchasing our products / services, undertaking a psychometric or other test through our platform. After registering, when purchasing a product or service, and each time you visit ISON's websites or log in to your account, we may collect certain types of information. 

If you have submitted your personal information through ISON's websites, you acknowledge our right to use it for the purposes of functionality, management and the provision of services through ISON's websites to you.  We may use your e-mail address for your convenience as a customer, or for information purposes, or administrative reasons (such as to notify you of significant changes to ISON’s websites), if we have received your relevant consensus.

ii.	Legal Basis:
The main purpose of processing the above data is the provision of services of our websites, which is based on our contractual obligation. 

B. Data collected automatically:

i.	The websites you visit may have access to your personal information as well as some non-personally identifiable information, such as IP addresses, browser type, clickstream information, etc. in the form of log files. The information in these log files can be sent automatically by your browser whenever you visit a webpage. When you register or browse ISON’s web pages, certain information sent by your browser may be automatically recorded whenever you visit our website.

These logs may include information such as web requests, browser language, Internet Protocol (IP) address, browser type, login/logout pages and Unified Resource Locator (URL), platform type, number of clicks, domain names, websites, viewed web pages and the order in which they were viewed, the amount of time spent on specific web pages, the date and time of your visit, and one or more cookies.

ii.	Legal Basis: 
Our company has a legitimate interest in processing this data in order to ensure the security of networks, information and services from accidental events or illegal or malicious actions that compromise the availability, authenticity, integrity and confidentiality of stored or transmitted data (e.g. control of "denial of service" attacks), but also to establish, exercise or support legal claims.

C. Data that we process based on legitimate interest 
In addition to the services we provide to you, where we process your data in order to fulfill our contractual obligation, we may process your data to directly promote new services or products (marketing). In these cases we will only process contact information (name, email, phone, address). 

Additionally, you can choose not to receive such messages when creating your profile. However, even if you initially choose to let us process your data for this purpose, and then change your mind, you reserve the right to object to the processing of your data for this purpose, either through your settings or by sending us a relevant e-mail message.3.	Conditions for data transmission / sharing.
Under no circumstances do we share or transmit your data to third parties for commercial purposes. Privacy of personal data is strictly respected by ISON.

i.	We may disclose personal and/or non-personally identifiable information only if required by law, or for the purposes of a judicial action, or an investigative warrant, or if, in our sole discretion, we consider such action necessary to comply with laws (such as the EU Copyright Act). It may be necessary to disclose information in particular for the purpose of judicial investigation, prevention, or action regarding suspicious or illegal activities including – but not limited to – fraud, potential threats to the public or private security of any person, breaches of the Terms of Use of our services, or as otherwise may be determined by law.

ii.	ISON also reserves the right to disclose personal and/or non-personally identifiable information that ISON deems appropriate or necessary to enforce the Terms of Use of our services, to take precautionary measures regarding liability, to investigate and to defend its rights against third party claims or complaints, to assist government agencies, to protect the security or integrity of our websites, products and services, and to exercise or protect the rights, ownership, or security of ISON, our staff and partners, our users or others. 
4.	How long your data is stored

We keep limited personal data stored, including financial transaction records, for up to 5 years or as long as required by law for accounting and administrative purposes. The remaining data shall be destroyed in less than two years. If we consider there to be a need to store certain records for a longer period of time, for example when they concern matters related to financial disputes with third parties, we then reserve the right to keep this data for as long as required. We also keep the messages from our conversations via e-mail as a record of our contacts and so as to be able to deal with any problem that may arise.

5.	What are your rights regarding the processing of your data by us? 

i.	Right of access, i.e., to submit an information request regarding data processing and, that is, information on the type of data being processed and other related information such as the purpose of processing, the recipients, etc.

ii.	Right of correction, i.e., to request the correction or completion of your data, (important note: you have the ability to correct information through your profile)

iii.	Right to delete, i.e., to request, under certain conditions, the deletion of your data

iv.	Right to restrict processing, i.e., to ensure, under certain conditions, the limitation of the processing of your data by us

v.	Right of objection, i.e., to oppose at any time the processing of your data based on our legitimate interest (commercial promotion)

vi.	Finally, in the event of a data breach, which may jeopardize your rights and freedoms, and if it does not fall under one of the exceptions provided for in the General Data Protection Regulation (GDPR), we have an obligation to inform you without undue delay.
We are committed to inform you about the progress of your request within one month of receiving it. 

In case you believe that we do not comply with the legislation on personal data protection, you have the right to file a complaint to the responsible supervisory authority (the Personal Data Protection Authority in Greece).

For any questions or issues you may have regarding the protection of your data by us, please do not hesitate to contact us at office@ison.gr

6.	What data protection measures do we take: 

To protect your privacy and security, we take any standard measures (such as setting or assigning a unique password) to verify your identity before authorizing you to access certain services or specific areas of the website. Users are always responsible for ensuring and maintaining the confidentiality of their password and account information. ISON assures that it uses all available physical, administrative and technical protection measures in order to maintain the integrity and security of your personal data. Once we receive the information you submit, ISON makes every effort to safeguard the security of our systems and the privacy of your information.

However, the internet is not a secure environment and please note that it is not possible to guarantee that such information is excluded from being disclosed, modified, or destroyed by breach of any of our physical, technical, or administrative safeguards. If ISON detects an attempted security breach, which could jeopardize sensitive data, you will be notified electronically so that you can take any protective measures (change passwords, etc.). If you wish to withdraw your consent from receiving electronic notifications you should contact us (office@ison.gr, +302106420001).

7.	Data Protection Officer

Nikolaos V. Stathopoulos, Trustee of our company, is appointed as our Data Protection Officer. Any individual of our company who processes or has access to your personal data, acts under the absolute supervision of our Data Protection Officer and only on his orders.

In case you consider that the processing of your data violates Regulation (EU) 2016/679, you have the right to submit a complaint to the Data Protection Authority, based in Attica, on 1-3 Kifissias Avenue, 115 23, GR, https://www.dpa.gr/, tel. +302106475600.

8.	This Privacy Policy and the Terms of Use of our Websites may be revised from time to time. Please return to this page to be notified of any changes.
Please contact us for any questions or clarifications regarding the terms hereof or in general for ISON and our services via e-mail: office@ison.gr

LAST AMENDMENT: DECEMBER 2021